Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesine dönük esaslar düzenlendi ve sigorta hakemlerine ilişkin bazı ek şartlar getirildi.

Değişiklik Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartı her bir başvuru için münferiden incelenecektir.
 •  Sigorta hukukunda en az beş yıl, sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği başvurusunda bulunan kişilerin bu süre zarfında yaptığı işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenecektir.
 • Deneyim için öngörülen süre şartı sağlanmış olsa dahi, deneyime etki edecek sürede ara verilmişse, deneyim şartı gerçekleşmiş sayılmayacaktır.
 •  Yapılan işin deneyim şartını sağlayabilmesi, sigortacılık tekniği ile doğrudan ilgili olmasına bağlıdır. Sigortacılıkla ilgili bir kuruluşta çalışmış olmak sigortacılık deneyimi için tek başına yeterli kabul edilmeyecektir.
 • Dosya üstlenmesinde hukuki ve fiili engel bulunan hakemlere ilişkin ayrı bir liste tutulacaktır.
 • Müsteşarlık, hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla, uyuşmazlıkların sayısını ve türünü dikkate alarak şartları taşıyan hakemleri hayat ve hayat dışı grupları arasında aktarmaya yetkili olacaktır.
 • Hakemlerce verilecek olan tarafsızlık taahhütnamesine ilişkin usuller belirlenmiştir.
 • Dosya, konusuna göre hayat veya hayat dışı sigorta grubuna göre sınıflandırıldıktan sonra hakem seçimi, genel listeden sıra usulüne göre yapılacaktır. Sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınır.
 • Hakem, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verecektir.
 • Tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir.
 • Hakemler tarafından verilen bütün kararlar ilgililerin erişimine açık bir veri tabanında Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yayımlanacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.