21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu kurumlarını da ilgilendiren bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler başlıca, Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı’nın kapatılmasını, kapatılan kurumların malvarlıklarının devlet kurumlarına devredilmesi ve malvarlığını aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe uyandıran işlemlerin askıya alınma süresinin 30 güne çıkarılmasını kapsamaktadır.

Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı kapatıldı

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da birçok değişikliğe gidilmiştir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti ve dinlemesi gibi hususlar için görevlendirilmişti. Ancak, kurum kapatılarak, tüm görev ve yetkiler doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde toplandı.

Kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen Kurumların Malvarlıkları Hakkında yeni tedbirler alındı

Darbe girişimi sonrasında birçok kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmış idi.

Kapatılan bu kurumların bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılmış olup ticari sicil kayıtları terkin edilecektir. Bu kurumların Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı tarafından devralınan varlıkları dışındaki varlıkları da Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılacaktır.

Bu kapatılan kurumların borç ve yükümlülüklerine ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlar 16 Ekim 2016 tarihine kadar hak iddialarını desteklemek üzere kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı’na müracaat edeceklerdir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kapatılan kurumların her türlü taşınır, taşınmaz, mal varlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık) her türlü tespit işlemini yapmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca, işbu malvarlıklarının kapsamını belirlemekle birlikte idare edebilir ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlara devredebilir. Maliye Bakanlığı söz konusu işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Şüpheli İşlemlerin Askıya Alınma Süresi 30 Güne Çıkarıldı

Maliye Bakanı, malvarlığını aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunan işlemleri yedi iş günü süreyle askıya almaya yetkilidir. Olağanüstü Hal kapsamında ise söz konusu askıya alma süresi mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın 30 iş gününe çıkarıldı.

İlgili mevzuata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.