Türkiye öncelikle yurtiçindeki yatırımların finansmanında kullanılmak üzere yatırım fonu kurdu. 200 milyar TL olması beklenen fon ile Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunacak stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman yaratmak hedeflenmektedir. Türkiye, Planlanmış altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla dış kaynak temini için son dönemlerde fonun kuruluşuna öncelik vermiştir. Yönetimi gerçekleştirilen varlıkların açıklanan değeri bakımından yapılan sıralandırmada söz konusu fon dünya çapında ilk 20’de yer almaktadır.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 26 Ağustos 2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, Türkiye Varlık Fonu (“Varlık Fonu”) ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) kurulmasını öngörmüştür.

Kanun uyarınca Şirket aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

 • Alım/satım:
  • Yerli ve yabancı şirketlerin paylarını.
  • Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarını.
  • Kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarını.
  • Kira sertifikalarını.
  • Özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve benzerini.
 • Her türlü para piyasası işlemlerini.
 • Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesini.
 • Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini.
 • Ulusal ve uluslararası piyasalarda her türlü ticari ve finansal faaliyetleri.
 • Ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak etmek.

Şirketin kuruluş sermayesi 50 milyon TL olup, söz konusu sermaye, Özelleştirme Fonundan karşılanmıştır. Şirket Başbakanlık altında faaliyet gösterecek olup, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü Başbakan tarafından atanacaktır.

Şirkete devredilecek varlıklar belirlenmiş olup, bunlar:

 • Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında bulunan varlıklar ile Özelleştirme Fonunun nakit fazlası.
 • Bakanlar Kurulu tarafından Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir.
 • Ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar.

Her ne kadar Şirketin tamamı devlete ait olsa da işleyişi bakımından anonim şirketlerin tabi olduğu rejime tabidir. Bu sebeple, şirket, özel hukuk hükümlerine tabi olduğu gibi, bağımsız denetime de tabidir. Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacaktır.

Şirket, Varlık Fonu ve Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar bir takım vergi ve harçlardan muaftır. Bu kapsamda kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, belediye gelirleri vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kaynak kullanım destekleme fonu ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muafiyet öngörülmüştür.

Finansman sağlanması amacıyla Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir. Ancak finansman sağlanması amacı dışında Varlık Fonu ve alt fonları kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Bu linke tıklayarak Kanun’un tam metnine ulaşabilirsiniz.