Yüksek Planlama Kurulu (“YPK”), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) tarafından hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Eylem Planı”) kabul etti. YPK’nın ilgili kararı 1 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Eylem Planı’nın genel amacı “Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek” olarak belirtilmiştir. Eylem Planı, bu genel amaca ulaşmak üzere 6 stratejik hedef ve bu hedefler çerçevesinde 64 eylem öngörmektedir.

Eylem Planı’nında belirlenen stratejik hedefler şunlardır;

  • Girişimci dostu düzenleyici çevrenin geliştirilmesi: Bu hedef çerçevesinde, yeni girişimcilerin önündeki mevzuat engellerinin kaldırılması, iflas eden girişimcilere ikinci bir şans tanınmasının kolaylaştırılması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
  • Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi: Bu hedef çerçevesinde genç girişimcilere özel kuluçka merkezleri kurdurulmasının özendirilmesi, tekno-girişimcilerin desteklenmesi, kuluçka merkezleri için yer tahsisi yapılması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
  • Kadın girişimciliği, genç girişimciliği, eko-girişimcilik, sosyal girişimcilik ve küresel girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması: Bu hedef çerçevesinde, özel sektör-kamu sektörü işbirliklerinin geliştirilmesi, üniversitelerde sosyal girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için proje yarışmalarının düzenlenmesi, kadın girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Avrupa Birliği genç girişimci programlarına katılım sağlanması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
  • Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi: Bu hedef çerçevesinde, girişimcilik konusunda kamu spotları hazırlanması, gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
  • Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi: Bu hedef çerçevesinde, girişimcilik konusunun ilk/orta öğretim okulları ve üniversitelerin öğretim programına yerleştirilmesi, KOSGEB eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ilk ve orta öğretim okullarında girişimcilik kulüpleri kurulması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
  • Girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması: Bu hedef çerçevesinde, girişim sermayesi sistemine ilişkin üst fonların kamu tarafından desteklenmesinin sağlanması, girişimciliğin erken aşamasına yönelik en az bir üst fon kurulmasının desteklenmesi, yeni alternatif finansal araçların geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapılması, bankacılık sisteminde “Girişimci Bankacılığı” kavramının geliştirilmesi ve uygulanması gibi eylem ve projelerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu linke tıklayarak YPK’nın 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 no’lu kararın tamamına ulaşabilirsiniz.