Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No.2016/29) (“Tebliğ”), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul edilerek 04 Ağustos 2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile Türkiye’de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılması amaçlanmaktadır.

Tebliğ ile 2016 yılı için gerçekleştirilecek olan destekler ve bu destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup başlıca yapılacak olan destekler aşağıdaki gibidir:

  • Mazot ve gübre desteği,
  • Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi,
  • Organik tarımın desteklenmesi,
  • İyi tarım uygulamaları desteği,
  • Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri,
  • Bombus arısı desteği,
  • Yem bitkileri desteği,
  • Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği,
  • Yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği,
  • Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği.

Destekleme ödemelerine ilişkin getirilen başlıca düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

İlk olarak belirtmek gerekir ki, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (“ÇKS”) kayıtlı olan çiftçilerin yukarıda adı geçen destekleme ödemelerinden yararlanmak istemesi halinde, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine Tebliğ EK-3’de yer alan dilekçe ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öte yandan, 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış gibi kabul edileceklerdir. Bu uygulama, yalnızca mazot ve gübre desteği için geçerli olup diğer tüm destekleme ödemeleri için Tebliğ ekinde belirlenen takvime göre başvuru yapılması gerekecektir. 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olup da mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılmasını istemeyen çiftçilerin, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30 Aralık 2016 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

ÇKS’de kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç olmak üzere meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca, Organik Tarım Bilgi Sistemi ile ÇKS’de kayıtlı olan organik tarım yapan çiftçilere, Tebliğ’de yer alan esas ve usuller çerçevesinde yapılacak organik tarım desteklemesi ödemesi yapılabilecektir.

Tebliğ’de yer alan diğer tüm destekleme ödemeleri ile bu ödemelere ilişkin usul ve esaslara ve Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.