Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), Christian Louboutin’ın daha önce de farklı davalar kapsamında tartışmaya neden olan, ayakkabılar için kırmızı taban markasının pozisyon markası olarak korunacağı yönünde görüş vermiştir. Hollanda’da görülmekte olan bir tecavüz davasında, ayakkabılar için kırmızı tabanın marka olarak tescil edilebilecek bir işaret olmadığı ve markanın ürünün şeklinden ibaret olduğu ileri sürülerek hükümsüz kılınması talep edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından ABAD’a yöneltilen soru üzerine ABAD, marka kapsamında şeklin değil kırmızı rengin ayakkabı tabanına uygulanmasının korunmak istendiğini belirtmiştir. Karar doğrultusunda yalnızca renk ya da şekilden oluştuğu gerekçesiyle farklı ülkelerde tescil edilemeyen ya da hükümsüz kılınma riskiyle karşı karşıya kalan ayakkabı tabanına uygulanan kırmızı rengin Avrupa Birliği kapsamında pozisyon markası olarak korunabileceği yönünde görüş verilmiştir.

Söz konusu uyuşmazlık, Louboutin’in 2013 yılında Hollanda’da kırmızı tabanlı topuklu ayakkabılar satan Van Haren şirketine karşı tecavüz tespiti talebiyle dava açmasıyla ortaya çıkmıştır. Van Haren, tecavüzün tespiti kararına itiraz ederek 2008/95 sayılı Yönerge Madde 3’te belirtilen mallara asli değerini veren şekilden oluşan markaların tescil edilemeyeceği kuralı uyarınca davaya mesnet ticari markanın hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürmüştür.

Lahey Bölge Mahkemesi, ABAD’a bu madde anlamında şekil kavramının malların rengi gibi üç boyutlu olmayan özellikleri de kapsayıp kapsamadığı sorusunu yöneltmiştir.

ABAD, şekil kelimesinin ilgili ürünün dış hatlarını gösteren bir dizi çizgi anlamına geldiğini belirterek dış çizgileri olmayan bir rengin açıkça bir şekil oluşturmayacağı sonucuna varmıştır.

Buna karşın Mahkeme, markanın ayakkabıyı ana hatlarıyla gösteren bir çeşit şekil içermesine rağmen, aşağıda belirtilen iki nedenden ötürü bu hususun davayla ilgili olmadığını ortaya koymuştur:

  • Marka açıklamasında şekil korunmak istenmemiş, yalnızca bir rengin ürünün belirli bir parçasına uygulanmasının korunması talep edilmiştir;
  • Dış hatları gösteren kesik çizgiler yalnızca tescilin kapsadığı kırmızı rengin konumlandırılmasını göstermek için kullanılmıştır.

Kararın tam İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.