Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu, 2018-2020 yılları için Türk Tasarım Danışma Konseyi (“Konsey”) tarafından hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Plan”) 28 Haziran 2018 tarihli 30462 sayılı Resmî Gazete’de yayımladı. Plan’da, sanayi ve kamu ekosistemi, tasarımcılar ve girişimciler arasındaki iş birliği, tasarımda standartlaşma ve eğitim hususlarının etkileri gözetilerek, Türk tasarımının küresel bir imaj haline gelmesi vizyonuyla stratejik hedefler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınacak Ar-Ge odaklı eylemler sıralanmıştır.

Öncelikle, çatı amaç, tasarım sektörünün nitelik ve nicelik olarak büyümesi için firma kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacını karşılamak, mevcut desteklerin etkinliğini artırmak, kamunun tasarımı kullanmasını desteklemek, tasarım eğitiminde dönüşümü sağlamak ve Konsey’i daha etkin hale getirmek olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, genel amaç doğrultusunda belirli hedefler oluşturulmuş, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ve performans göstergeleri belirlenmiş ve bu faaliyetler bir eylem planına dönüştürülmüştür. Belirlenen hedefler ve ilgili eylemler şu şekilde sıralanmıştır:

Hedef 1: Kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecektir. Eylemler:

 • İşletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacağı yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurulacaktır.
 • Konsey daha etkin hale getirilecektir.
 • Tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecektir.
 • Araştırma ve Geliştirme (“Ar-Ge”) ve Tasarım Merkezlerinde tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularında profesyonel tasarımcılar tarafından eğitimler verilecektir.

Hedef 2: Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve tasarım alanında girişimcilik desteklenecektir. Eylemler:

 • Tasarıma ilişkin mevcut desteklerin analizleri yapılacak ve iyileştirme önerileri geliştirilecektir.
 • Endüstriyel tasarım; Ar-Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak dahil edilecektir.
 • Tasarım gerektiren Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine ilişkin seçim ve değerlendirme kurullarına tasarım akademisyenleri veya profesyonelleri de dahil edilecektir.

Hedef 3: Tasarım alanında insan kaynağı kapasitesi ve niteliği artırılacaktır. Eylemler:

 • “Teknoloji ve Tasarım” dersi öğretmenlerinin tasarım konusunda mesleki yeterlilikleri artırılacaktır.
 • Lisans ve lisansüstü eğitimde içerikleri aynı, isimleri farklı bölümler arasında isim birliği sağlanacaktır.
 • Lisans ve lisansüstü düzeyde tasarım eğitiminin kalitesinin artırılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır.

Hedef 4: Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilinirliği artırılacaktır. Eylemler:

 • Türk tasarımının uluslararası tanıtımının sağlanmasına yönelik iletişim stratejisi belirlenecek ve uygulanacaktır.
 • Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecektir.
 • Tasarım farkındalığını artırıcı yazılı ve görsel materyaller hazırlanacaktır.
 • Türk tasarımcıları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacaktır.
 • Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle ortak faaliyetler düzenlenecektir.
 • Bilim merkezlerinde tasarım farkındalığı artırıcı etkinlikler gerçekleştirilecektir.
 • Tasarım müzesi kurulacaktır.

Hedef 5: Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecektir. Eylemler:

 • Tasarıma ilişkin veri setleri belirlenecek ve tasarım envanteri veri tabanı oluşturulacaktır.
 • Türkiye’nin tasarım kültürü öğeleri ve yerel bilgi birikimi kayıt altına alınacaktır.
 • Ülkemizdeki tasarım faaliyetlerinin sektörel analizi yapılacaktır.

Yukarıda yer verilen eylemlerle ilgili takvim belirlenmiştir ve bakanlıklar, Türk Patent ve Marka Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Konsey’e üye kurum ve kuruluşlar gibi çeşitli devlet kurumları ve özel kurumlar görevlendirilmiştir. Konsey’deki komiteler Planının takibi ve izlemesinden sorumlu olacaktır.

Plan’ın tam metnine şu bağlantıdan erişilebilir.