Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (“Tebliğ”) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) tanımlanan alt seviyeli kuruluşların hazırlaması veya hazırlatması gereken büyük kaza önleme politika (“BKÖP”) belgelerinin içeriğine ve formatına ilişkin olarak belirli yükümlülükler getirmektedir. Yönetmelik, bir kuruluşun tehlikeli madde seviyesini (alt seviyeli ya da üst seviyeli kuruluş) belirlemek için tehlikeli maddelerinin miktarına ilişkin belirli eşikler öngörmekte, sınıflandırmayı bu eşikler çerçevesinde yapmaktadır.

Tebliğ Madde 5 uyarınca;

  • Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, Tebliğ’in ekinde yer alan bilgileri içeren ve Tebliğ’de belirtilen formata uygun BKÖP belgesi hazırlar veya hazırlatır.
  • Hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından paraflanır, son sayfası ıslak/elektronik imza ile imzalanır.

Tebliğ ayrıca, alt seviyeli kuruşlar tarafından hazırlanacak/hazırlatılacak BKÖP belgelerinin içermesi gereken zorunlu bilgi ve unsurları da öngörmektedir. Bu doğrultuda, BKÖP belgesinin aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir;

  • Kuruluşa ait bilgiler: İşletmenin unvanı, adresi, vergi numarası gibi kuruluşa ait tanıtıcı bilgiler.
  • BKÖP’ün amacı: Bu bölümde; kuruluşta büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanması için güvenlik yönetim sisteminin (“GYS”) kurulduğu ve sürekliliğinin sağlandığı taahhüt edilir.
  • BKÖP ilkeleri: Bu bölümde, büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılmasına yönelik mevzuata uygunluk ve BKÖP ile GYS arasındaki ilişki açıklanır. İşletmede varsa diğer yönetim sistemlerinin ve/veya uluslararası standartların uygulandığı belirtilir. Ayrıca teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşanan deneyimlerle başka kuruluşlarda meydana gelen büyük kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgilerin temin edildiği ve kuruluş içinde değerlendirildiği taahhüt edilir.
  • GYS’ye ilişkin bilgi: İşletmeci, bu bölümde kuruluşun sahip olduğu GYS’ye ilişkin detaylı bilgi verir. BKÖP belgesinde, GYS’ye ilişkin olarak (i) organizasyon ve personel, (ii) büyük kaza risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, (iii) işletim kontrolü, (iv) değişimin yöntemi, (v) acil durumlar için planlama, (vi) performansın izlenmesi ve (vii) denetleme ve inceleme konularında bilgiye yer verilmelidir.

Tebliğ metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.