4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kanun”) cezalar ve ihalelerden yasaklama hükümleri dışındaki istisnası kapsamında, ulusal araştırma- geliştirme (“AR-GE”) kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği AR-GE projeleri için ihale yoluyla gerçekleşecek hizmet alımlarının usul ve esaslarını düzenleyen 2483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. 

Karar ile Kanun’un 3/f maddesinde yer alan AR-GE istisnası kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü AR-GE hizmet alımları ile bu alımlarda geçerli usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılmayacaktır.
 • Tahsis edilen kaynakların, sonucundan İçişleri Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) dışında da yararlanılacak olan çeşitli hizmet alımları için kullanılacağı belirlenmiştir.
 • Karar’da, ihale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar listeleme yoluyla açıklanmıştır. İhale dokümanı ilan edildikten sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esas olmakla birlikte, zorunlu bir değişikliğin gerekmesi hâlinde bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar tutanakla tespit edilerek yeniden ilan edilir.
 • İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar Karar’da düzenlenmiş olup ilanın düzenlemelere uygun olmaması hâlinde ihalenin geçersiz olacağı ve uygun olarak güncellenmedikçe ihalenin yapılamayacağı belirtilmiştir.
 • Hizmet alımlarının ihalesi gerçekleştirilmeden önce, ilgili birim tarafından yapılacak fiyat araştırması sonucunda KDV hariç yaklaşık maliyet belirlenecek, ancak bu maliyet ön yeterlilik ilanlarında yer almayacaktır. Maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan kişilere açıklanmayacaktır.
 • İhaleye katılacak isteklilerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerinin belirlenmesi için istenebilecek belgeler ve ihaleye katılamayacak olanlar da Karar’da sayılmıştır.
 • Karar’da belirtilen şekilde alınacak teklifler, ihale komisyonu tarafından incelenerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre veya maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi ek unsurlar da gözetilerek belirlenecektir.
 • İhale komisyonun kararı üzerine bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir. Bu durumda Bakanlık herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte, talepte bulunan isteklilere iptal sebebini açıklayacaktır.
 • Karar’da ayrıca, AR-GE kurumlarından her bir hizmet bedeli ayrı hesaplanmak üzere bir milyon TL’ye kadar yapılacak AR-GE hizmet alımlarının, idare ile AR-GE kurumları arasında düzenlenecek protokol ile gerçekleştirileceği belirlenmiş ve buna ilişkin kurallar düzenlenmiştir.
 • İhalelerde, teklif edilen bedelin en az %3’üne denk gelecek şekilde, isteklilerden geçici teminat alınabileceği, ihale üzerinde kalan istekliden ise sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacağı belirtilmiştir.
 • İhale üzerinde bırakılan istekli, kesin teminat vererek Karar’da sayılan unsurları ihtiva eden sözleşmeyi imzalayacaktır.
 • Projeye başlanmasının ardından, Bakanlık gerekli gördüğü hâllerde projenin gelişimini takip etmek adına rapor isteyebilir, yerinde inceleme yapabilir veya proje ekibinden bilgi alabilir.

30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.