Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 9 Mayıs 2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği’nde, asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortaların yanı sıra sigortacılık işlemlerinin uzaktan satış cihazları ile yapılmasına dair düzenlemeler yer alıyor. Değişiklik Yönetmeliği ile ayrıca mesafeli sigorta sözleşmelerine ilişkin değişiklikler de yapıldı.

Yönetmelik’in değişiklik yapılan 10. maddesi ile asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, aşağıdaki şartların tamamının sağlanması durumunda sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sigorta hizmeti sunabilecekleri belirlenmiştir:

  • Satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla yalnızca;
  • Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi,
  • Bagajın kaybı, çalınması herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,
  • Seyahat hizmeti ile ilgili diğer risklere ilişkin sigorta teminatlarının sunulması,
  • Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,
  • Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması,
  • Yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000 TL’yi geçmemesi,
  • Yenilemeler dahil sigorta süresinin beş yılı geçmemesi.

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler tüketiciye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon alamayacaktır. Ancak, bu işletmeler primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli alabilecektir.

Yönetmelik’in değiştirilen 9. maddesi ile mesafeli sigorta sözleşmelerine ilişkin de değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, mesafeli sigorta sözleşmesi yapılması durumunda Türk Ticaret Kanunu’nun 1425’inci maddesine uygun olmak kaydıyla, kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebileceği belirlenmiştir. Kalıcı veri saklayıcısı ise Yönetmelik’te “Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı” olarak tanımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği, mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanların, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak biçimde, hizmet bedeli ödeyebileceğini düzenlemektedir. Buna ek olarak, mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlara, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3DSecure uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelik’e eklenen madde 10/A ile sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı mümkün kılınmıştır.  Bu kapsamda,

  • Zorunlu deprem sigortası, yalnızca tapu daireleri ve elektrik, su idarelerinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na ait uzaktan satış cihazları ile
  • Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ise araç muayene kontrol istasyonlarında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile yapılabilecektir.

Elektronik işlem cihazlarıyla yapılan sigorta satışlarında, teminat veren sigorta şirketinin unvanı; mobil uygulamalar ile web sayfası uygulamalarında sürecin en başında, kiosk uygulamasında ise cihazın üzerinde açık biçimde yer almalıdır.

9 Mayıs 2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.