Rekabet Kurumu (“Kurum”) internet sitesinde 8 Mayıs 2020 tarihinde yayınladığı duyuru (“Duyuru”) ile,

Son yıllarda dijital ekonomi alanında küresel ve yerel düzeyde giderek artan biçimde gözlemlenen gelişmelere paralel olarak; rekabet otoritelerinin, çok taraflı platformların ve algoritma kullanımlarının piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkilerini yakından takip etmeleri zarureti ortaya çıkmıştır.

Büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin etki alanı ve tespitinin güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda; alışılmış uygulama ve yaklaşımların, bu alanlardaki sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalacağı görülmüştür.

hususlarını belirtmiş; bu kapsamda, bu platformların ortaya çıkarabileceği potansiyel rekabet ihlallerini ve dijital ekonomiyi yakından takip ederek, Kurum’un proaktif hareket edebilmesini teminen, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 7 Mayıs 2020 tarihli ve 20-23/307 sayılı kararı ile aşağıda sayılan faaliyetler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı içine alınmıştır:

  • Denetim ve Uygulama Daireleri bünyesinde yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu birleşme/devralma, sektör raporu, soruşturma ve ön araştırmalara katkı sunmak.
  • Kurul’a dijital ekonomi konulu soruşturmalar için gerektiğinde görüş vermek.
  • Denetim ve Uygulama Daireleri tarafından yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu rekabet incelemelerine gerektiğinde meslek personeli desteği vermek.
  • Dijital ekonomi konularında meslek personelinin eğitimi ve bilgilendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonominin ve çok taraflı platformların ulusal sınırları aşan etkileri de göz önüne alınarak, uluslararası kuruluşlarla ve diğer rekabet otoriteleriyle konuyla ilgili bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunmak. 
  • Piyasalarda bu alandaki sorunların görünür hâle gelmesini ve rekabet ihlali kapsamında ele alınabilmesini teminen yerel ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
  • Dijital ekonomi ve algoritmaların piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlayarak, karar alıcıların bu konularda kamu politikaları geliştirmesine katkıda bulunmak.

Duyuru’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.