Yüksek Planlama Kurulu’nun 2016 Yılı Programı (“Program”) yayımlanmıştır. Program dünya çapındaki ekonomik gelişmeleri göz önünde tutarak Türk ekonomisindeki ilerlemeleri ve belirlenen hedefleri içermektedir. Program kapsamında, hukuk sistemi de ele alınmakta ve isabetli kararlar verilmesinin ve yargılama sürelerinin kısaltılmasının önemi vurgulanmaktadır. 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak onaylanan Program, 23 Ocak 2016 tarihli ve 29602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Program iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dünya ekonomisindeki gelişmeler ele alındıktan sonra Türkiye ekonomisindeki ve kamu maliyesindeki gelişmeler ve hedefler ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde ise 2016 yılı programının hedefleri ve politikaları kapsamında eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve temel hak ve özgürlükler, kültür ve sanat, istihdam, spor gibi alt başlıklar çerçevesinde Türkiye’nin bu alanlardaki mevcut durumu ortaya konmuş, amaç ve hedefler belirlenerek izlenecek politika ve tedbirlere yer verilmiştir.

Türkiye’deki adalet hizmetlerinin mevcut durumu ile bunlara ilişkin politika ve tedbirler Program’ın ikinci bölümünde adalet başlığı altında incelenmiştir. Bu kapsamda, özellikle İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluşuna ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri’nin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçeceğine değinilmiştir (daha fazla bilgi için bakınız).

Finans ve bilişim başta olmak üzere, yargılama hizmetlerinde uzmanlaşmanın geliştirilerek makul sürede yargılama ve isabetli karar oranının artırılması temel hedef olarak belirlenmiştir. 2016 yılı programı kapsamında adalet hizmetlerine ilişkin öne çıkan politika ve tedbirler aşağıdaki gibidir:

  • Hukuk kliniği yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Farklı dava türleri bakımından ideal yargılama ve soruşturma sürelerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Hukuki yardım sigortası sisteminin kurulması,
  • Grup davalarına ilişkin kanun taslağı hazırlanması,
  • İş uyuşmazlıklarının daha hızlı çözülmesi için zorunlu arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri öngörülmesi,
  • Yargı alanında yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplanması ve analiz edilmesi için bilimsel bir “adli veri bankası” oluşturulması,
  • İcra sisteminin mahkemeye bağımlılığını azaltacak yeni bir kanun taslağı hazırlanması,
  • Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleki ahlak ve davranış kuralları konusuna düzenleme yapılması.

Programın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.