Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması (“Anlaşma”) Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Anlaşma, Türkiye ile Kosova (her biri “Akit Devlet” ve birlikte “Akit Devletler” olarak anılacaktır) mukimlerinin gelirleri üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemek ve vergi kaçakçılığına engel olmak için çeşitli hükümler düzenlemektedir.

Bakanlar Kurulu, 10 Eylül 2012 tarihinde Piriştine’de imzalanan ve 10 Şubat 2015 tarihli ve 6606 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşma’yı ve Anlaşma’nın eki olan Protokol’ü 19 Ağustos 2015 tarihinde onaylamıştır. Karar, 28 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Her bir Akit Devlet, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğer Akit Devlet’e bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir (Madde 27).

Anlaşma hükümleri:

  • Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve
  • Diğer vergiler yönünden, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

uygulanacaktır (Madde 27).

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi

Bir Akit Devlet mukimi, Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Akit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet, bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, bu diğer Devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir (Madde 22).

Bununla beraber söz konusu mahsup, bu diğer Devlette vergilendirilebilen gelire atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacaktır.

Anlaşma’nın herhangi bir hükmü uyarınca bir Akit Devlet mukimi tarafından elde edilen gelir bu Devlette vergiden istisna edilirse, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan geliri üzerinden alınacak vergi miktarını hesaplarken, istisna edilmiş olan bu geliri de dikkate alabilir.

Ayrım Yapılmaması

Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilendirmeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tâbi tutulmayacaklardır (Madde 23).

Türkiye Mukimleri İçin Temettülerin Vergilendirilmesine İlişkin İmtiyaz

Anlaşma’nın eki olan Protokol’ün 3. Maddesi uyarınca, Kosova yönünden, Kosova’nın mukimi olan bir şirket tarafından Türkiye mukimine ödenen temettülerin yüzde sıfır oranında vergilendirileceği anlaşılmaktadır.

Anlaşma metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.