Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından, Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 8 Kasım 2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu (“Kanun”) uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilen ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’na (“Kurum”) intikal ettirilen bandrol ücretlerinin bütçeye gelir kaydedilmesi ve Bakanlık harcama birimlerince kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Kanun uyarınca bandrole tâbi eşyalar için gümrük idarelerince tahsil edilecek olan bandrol ücretinden, Kurum tarafından nakdi olarak Bakanlığa %2’lik pay verilecektir.
  • Söz konusu %2’lik pay, Maliye Bakanlığı tarafından 04.6.1.25 ekonomik gelir kodunda ve “Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler” adlı özel gelir hesabında izlenecektir.
  • Kurum tarafından aktarılan %2’lik pay, Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığı’nca, takip eden ayın son iş gününe kadar ihtiyaç duyulan bütçe tertiplerine ödenek olarak kaydedilmek suretiyle Bakanlığın ilgili birimine gönderilecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecektir.
  • Kurum tarafından Bakanlık hesabına aktarılan payın kullanımına ilişkin esaslar Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.