Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından; bankaların iç sistemleri, sermaye yeterlilikleri, likidite karşılama oranları, öz kaynakları, kredi riski azaltım teknikleri ve risk yönetimi ile finansal tablolara ilişkin kamuya yapılacak olan açıklamalarla ilgili yönetmelik ve tebliğlerde değişikliğe gidilmiştir. Daha önce 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerin devamı niteliğinde olan ve Türkiye’nin Üçüncü Basel Uzlaşısı’na (“Basel III”) entegrasyonu çalışmaları kapsamında getirildiği düşünülen yenilikler, 20 Ocak 2016 tarihli ve 29599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve böylelikle Basel standartlarına uyum çabalarına hız kazandırılmıştır.

Türk bankacılık mevzuatının, Basel Komitesi tarafından 2012 yılında oluşturulmuş olan Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı’na (RCAP – Regulatory Consistency Assessment Programme) ve özellikle riskli kredilerin neden olduğu likidite sıkıntısının giderilmesi amacıyla hazırlanan “Basel III’e uyumu için ikincil mevzuat ile bir takım hükümler sevkedilmiştir. Türkiye’nin de arasında bulunduğu üye ülkelerin, 31 Mart 2019 tarihine kadar ulusal mevzuatlarını Basel III hükümleriyle uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

İkincil mevzuat kapsamında bu kez öngörülen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, bankaların yönetim kurulları, içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin tesis edilmesi ve uygulanmasını temin etmek suretiyle maruz kalınan riskler için yeterli sermaye bulundurulmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160120-2.htm göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) uygun bulması koşuluyla, BDDK, kalkınma ve yatırım bankaları için ilgili fıkrada belirtilen oranlardan farklı likidite karşılama oranları belirleyebilecektir. Ayrıca, TCMB ile yapılacak değerlendirme sonucunda finansal piyasaların genelinde likidite sıkışıklığı yaşandığı tespit edilirse, TCMB’nin onayıyla BDDK tarafından yüksek kaliteli likit varlıkların kullanılması suretiyle likidite karşılama oranlarının ilgili fıkrada belirtilen sınırların altında kalmasına izin verilebilecektir.

Bankaların Öz kaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ilave ana sermaye tutarının belirlenmesi için toplanacak kalemleri sıralamaktadır.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile risk ağırlığı hesabına ilişkin esaslar ve bilhassa gayrimenkullere ilişkin teminat tutarının hesaplanma metotları bakımından değişiklikler öngörülmüş ve ipotek payı tanımı yeniden yapılmıştır.

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile likidite riskine ilişkin olarak bankalarca açıklanacak hususlar arasında sayılan “Konsolide Sunum” ve “Konsolide Olmayan Sunum” tanımları değiştirilmiştir.

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kamuya açıklanacak olan volatilitesi yüksek ticari gayrimenkullere ilgili risk ağırlıkları değiştirilmiştir.

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dalgalanma derecelerinin ayarlanmasının düzenlendiği 44. Madde’ye eklenen yeni fıkra uyarınca; bankalar tarafından, önemli bütün riskleri kapsadığı sürece tarihi benzetim veya simülasyon modelleri dahil uygun görülen modelin kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, maruz kalınan riskler bakımından, dalgalanma dereceleri ile yüksek ticari gayrimenkullerin sınıflandırılmasına dair ilkeler içermektedir.

Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için verim eğrisinin modellemesinde, faiz oranlarının volatilitesindeki değişimleri yansıtmak amacıyla yeni hesaplama tekniği öngörülmüştür.

Değişikliklerin tam metnine her birinin üzerindeki linkten, 23 Ekim 2015 tarihli önceki değişiklikler ile ilgili ayrıntılara ise “MA Gazette’nin 10. Sayısı”ndan ulaşabilirsiniz.