Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeler kapsamında bankaların değerleme hizmeti almalarına, bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelik ile birlikte gelen başlıca yenilikler aşağıdadır:

Değerleme hizmeti alan banka tarafından değerleme kuruluşunun yönlendirilmesi, telkin ve sair şekilde değer tespitini etkileyecek bir talepte bulunulması değerleme kuruluşunun bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

Bankalara Yönetmelik kapsamında çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi banka yönetim kurulunun sorumluğunda olup bu yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

  • Değerleme kuruluşlarıyla çalışma usul ve esaslarına ilişkin banka ölçeğine ve ihtiyaçlarına uygun yazılı iç politika ve prosedürlerin geliştirilmesi.
  • Değerleme faaliyetlerinin kredi pazarlama ve tahsis faaliyetlerinden bağımsız bir faaliyet olarak ele alınması.
  • Değerleme kuruluşları üzerinde baskı oluşturabilecek, bağımsızlığı ve banka itibarını zedeleyici faaliyet ve davranışlarda bulunulmaması.
  • Her bir değerleme raporunun hazırlanarak teslim edilmesi için değerleme kuruluşuna verilecek sürenin, işin geldiği gün hariç iki iş gününden az olmamasını sağlamak ve buna yönelik banka içi düzenlemelerin yapılması.
  • Periyodik olarak yapılması gereken değerlemeler ile aynı konuya ilişkin yeni değerleme hizmeti alınması da dahil olmak üzere, değerleme hizmeti alınması ve hizmetin yerine getirilmesi sürecinde bankanın ve yetkili değerleme kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen tarife ve uygulama esaslarına uygun hareket ettiğinin gözetilmesi.
  • Değerleme sürecinin bankaca uygulamaya konulan usul ve esaslar ile mevzuata uygunluğunun iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri kapsamına alınması, ortaya çıkabilecek risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesini teminen, sürecin iç kontrol ve risk yönetim sistemine dahil edilmesi,
  • Değerlemeyle ilgili işlerin niteliği, yoğunluğu, sayısı ve büyüklüğünü dikkate alarak işin gerektirdiği niteliği haiz yeterli sayıda değerleme kuruluşu ile sözleşme yapılması ve değerleme hizmetinin kalitesinin korunmasını teminen işlerin kuruluşlara adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak objektif bir sistem kurulması ve bu sistemin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.