Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin düzenlemeler getirildi.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

 • “Sorunlu alacak” tanımını ve “sorunlu alacakların çözümlenmesi” kavramını Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.
 • Bankalar, sorunlu alacak çözümlenmesi kapsamında sorunlu alacakların yönetim ve azaltım faaliyetlerini yürüteceklerdir.
 • Risk grubunun tespitinde aşağıdaki adımlar takip edilir.
  • Bir gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının yönetici pozisyonunda görev yaptıkları ortaklıkların, ilgili gerçek kişinin risk grubuna dâhil edilip edilmeyeceği tespit edilir.
  • Bankada yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya bunlara denk pozisyonlarda görev yapanlar ile bunların eş ve çocuklarının görev yaptıkları ortaklıkların bankanın risk grubuna dahil edilip edilmeyeceği tespit edilir.
  • İlk iki adımda belirtilen gerçek kişilere ilişkin risk grubu tespitinde aşağıdaki hususlar sorgulanmaktadır.
  1. Görev aldıkları ortaklıklarda imtiyazlı hisseye sahipler mi?
  2. Görev aldıkları ortaklıklar arasında kontrol, kefalet, garanti vb. bir ilişki mevcut mu?
  3. Görev alınan ortaklıklarda kontrolü elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile hısım/akrabalık ilişkisi mevcut mu?
  4. Vasıf ve tecrübeleri göz önünde bulundurulduğunda, makul seviyenin üzerinde bir özlük hakkına sahipler mi?
 • Değişiklik Yönetmeliği kapsamında; bankalarca alınması zorunlu olan belgeler arasında bağımsız denetim raporu da eklendi. Yapılan son değişiklik ile kredi tahsis aşamasında bankalar tarafından müşterilerden istenecek belgeler aşağıdaki gibidir;
  • Müşterinin ve mevcut olması halinde bağlı ortakları ile müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları
  • Bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren analiz tablosu
  • Müşterinin Kurumsal Yönetim Tebliği’ne tabi olması halinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
 • Değişiklik Yönetmeliği’nde yer alan kriterleri sağlayan bankalar 31 Aralık 2021 tarihine kadar sorunlu alacak stratejisi belirleyecek ve çözümleme birimleri kuracaklardır. Buna göre;
  • Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde beş veya üzerinde olan bankalar sorunlu alacak stratejisi belirlemek ve çözümleme birimi kurmakla yükümlüdürler.
  • Yukarıdaki kriterleri sağlamayan bankalardan ise BDDK sorunlu alacak stratejisi belirlemelerini ve çözümleme birimleri kurmalarını isteyebilir.
 • Çözümleme birimleri kredi tahsis birimlerinden bağımsız olacak ve sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin faaliyetleri yürütecektir.
 • Sorunlu alacak stratejisinin (i) üç yıllık bir zaman dilimini öngörmesi, (ii) sorunlu alacakların yönetilmesine ilişkin hedefler içermesi ve (iii) operasyonel plan ile desteklenmesi gerekir.
 • Bankalar her yıl sorunlu alacak stratejisine ilişkin değerlendirme yapmak ve sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
 • Bankaların sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planları yönetim kurullarınca onaylanarak, her yıl Eylül ayının sonuna kadar BDDK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.