Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi, fiyat değişimleri ve referans fiyat değişimlerine ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar Kurulu’nun Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı (“Değişiklik Kararı”), 21 Şubat 2016 tarihli ve 29631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı ile 15 Haziran 2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da (“Karar”) değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Kararı uyarınca Karar’da yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

  • Depocuya satış fiyatı “belli bir fiyat sınırı”nın üzerinde olan 20 yıllık referans ürünlerin fiyatları referans fiyatın en fazla %80’i kadar olabilir. Değişiklik Kararı ile yukarıda söz edilen fiyat sınırı 6,93 TL’den 7,32 TL’ye çıkarılmıştır.
  • Ayrıca, ürünlerin depocuya satış fiyatlarının belirlenmesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) fiyat listesinde kayıtlı güncel referans fiyatlar kullanılır ve bu fiyat listesinde depocuya satış fiyatı ”belli bir fiyat sınırı”nın üzerinde olan 20 yıllık ürünlerin referans fiyatları bulunmadığı takdirde mevcut depocuya satış fiyatları referans fiyat olarak kullanılır. Değişiklik Kararı ile yukarıda söz edilen fiyat sınırı 6,93 TL’den 7,32 TL’ye çıkarılmıştır.
  • Değişiklik Kararı ile Karar’ın 2. maddesinin 6. fıkrasında yer verilen “6,93 TL” ibaresi “7,32 TL” şeklinde, “3,63 TL” ibaresi ise “3,84 TL” şeklinde değiştirilmiştir. Bundan böyle, 6 Şubat 2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 7,32 TL ve altında olan ilaçlar ve depocuya satış fiyatı 3,84 TL ‘nin altında olup ilgili fıkrada sözü geçen tüm ürünler için Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine bağlı kalınmaksızın ayrıca fiyatlandırma yapılabilir.
  • Referans fiyat veya referans ülke değişimi nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişiklikler %3’ü aşana kadar fiyata yansıtılmaz.
  • Kurum’un fiyat listesinde yer alan fiyatların isteğe bağlı olarak düşürülmesi halinde, düşürülen fiyatın uygulanması için geçmesi gereken 60 günlük yasal süre bazı hallerde beklenmeyecektir. Değişiklik Kararı uyarınca, Kurumca yapılan fiyat düzeltmeleri, işbu 60 günlük sürenin beklenmesi gerekmeyen hallerden biri olarak tanımlanmıştır.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.