29 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği (“Tebliğ”) ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) yeterlik belgesinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, belgeyi almak için aranan şartlar, başvuru süreci ve denetime ilişkin kurallar düzenlendi. 

Tebliğ ile ÇED yeterlik belgesi için başvuran kurum ve kuruluşlara başlıca aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir:

  • Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış,
  • en az 25 proje tanıtım dosyası veya nihai ÇED Raporu hazırlanmasında veya
  • en az 10 inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında

görev almış olan en az iki çevre mühendisi istihdam etmesi;

  • Yukarıdaki şartları taşıyan fakat çevre mühendisi hariç Tebliğ’de belirtilen farklı meslek dallarından olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmuş en az iki personel istihdam etmesi;
  • ÇED süreci değerlendirme formlarından en az 70 puan alması.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise Tebliğ’e ek olarak düzenlenen Ceza Puan Tablosu’ndaki ceza puan sistemi ile bağlantılı olarak yaptırımlar uygulanacağı düzenlendi.

İlgili kurum/kuruluşun yeterlik belgesi,

  • Ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda, 180 gün askıya alınacak;
  • 200 puana ulaşması durumunda iptal edilecek;
  • Gerçeğe aykırı bilginin tespiti hâlinde iptal edilecektir.

Tebliğ uyarınca yeterlik belgesinin iptali hâlinde ise ilgili kurum ve kuruluş ve hissedarları, iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yeniden ÇED yeterlik kurum veya kuruluşu başvurusunda bulunamaz ve bu kurumların hissedarı olamaz. 

ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren dört yıl olarak belirlenmiştir.

Yeterlik belgesi için başvurular, elektronik ortamda alınır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanların 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlamamaları hâlinde başvuruları reddedilir.

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar asgari yeterlik personeli şartını vize süresi sonuna kadar sağlamakla yükümlüdür.

Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren vize süresi bitim tarihine bir aydan daha az süresi kalan kurum ve kuruluşlara, başvurmaları hâlinde asgari personel şartlarını sağlayabilmeleri için ilave 60 gün süre verilir.

29 Kasım 2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.