İçeriğe Geç

Enerji, global endüstriyel ekonomi içinde önemli bir yere sahiptir. Enerji, altyapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji piyasası; yasalarla uyumluluk ihtiyacı olan, sıkı denetlenen, rekabet baskısını yoğun hisseden ve katı düzenlemelere tabi tutulan sektörlerdir. Bunlar, küresel ölçekte etkindirler ve farklı yasa koyucu yapıların koşullarını yerine getirebilmek için “çok branşlı” bir hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyarlar.

Enerji, altyapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji; Türk ekonomisinde gelecek vaat eden, en cazip yatırım alanları arasında değerlendirilmektedir. Türkiye ekonomisine son on yıldır hakim olan liberalleşme ve özelleştirme politikaları tarafından da desteklenen bir pazardır. Bu gün Türkiye’de enerji arzındaki darlığa karşın, talebinin yüksek olması nedeniyle oluşan açık, ithal enerjiyle kapatılmaktadır. 

Türk hükümeti ülkenin ithal enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalar üretmekte, planlama ve düzenlemelerini bu amaca yönelik yapmaktadır. Yenilenebilir enerji üretimi ve araştırması için teşvikler sunmak, nükleer enerji santralleri kurmak, potansiyel açık deniz rüzgar enerjisi için ihalelere katılmak ve bitkisel atıkları enerjiye dönüştürme içerikli projeler, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen politikaların bir sonucudur.

Moroğlu Arseven; müvekkillerine, yerel ve uluslararası yatırım süreçlerinde ve projelerinde yenilikçi öneriler sunar ve stratejik hukuk alanında yol gösterir. Müvekkillere araştırma ve arama çalışmaları; üretim, dağıtım ve tüketicilere yönelik nihai satış faaliyetlerine kadar konunun her alanında danışmanlık sağlar. Özellikle rüzgâr, güneş, su, termal ve biyokütle enerjisi üretimi gibi yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji çözümlerine odaklanarak, enerji tedarik zincirinin tüm kademelerindeki müvekkil ve yatırımcılara destek sağlar.

Moroğlu Arseven; bu sektörlerdeki geleneksel hukuki prensipleri ve buna karşın gelişen trendleri anlayarak işe başlar. Müvekkillerin pazara ve mevzuata ilişkin gelişmelere uyum sağlayabilmelerine yönelik proaktif destek verir. Bu destek, birçok alandan beslenen hukuki öneriler üretmeyi gerektirir. Söz konusu sektörler, karmaşık ve global olduklarından dolayı, ticari ve operasyonel meseleler de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in bu alanda verdiği danışmanlığın kapsamında;  

  • Teknik konular
  • Lisans başvuruları
  • Sınır ötesi enerji dağıtımı ve enerji yatırımları ile ilgili proje finansmanı
  • . Varlık finansmanı ve enerji üretimine ilişkin yatırım teşvik mevzuatı konularında müvekkilleri bilgilendirme konuları da sayılabilir.

Anlaşmaları müzakere etmek, taslaklarını hazırlamak ve uygulamak. (Elektronik Güç Kontrolü (EPC), Bakım ve Onarım (O&M) Hizmetleri anlaşmaları ve güç satın alma anlaşmaları gibi) Enerji portföylerinin alım ve satımı alanında iştigal eden müvekkillere, faaliyetleri sırasında baştan sona destek sağlanır. Destek; kurumsal, lisansa ilişkin ve çevresel konulardaki detaylı hukuki incelemeden (=due diligence), finansal yapılandırmaya, özel maksatlı şirketlerin (=SPV) kurulmasına, işletme haklarının, varlıkların veya payların devrine ve hukuki ilişkilerin tüm aşamalarına kadar uzanır.

Müvekkillere sağlanan danışmanlık, çevresel ve vergisel konular, pazar manipülasyonu ve pazar modelleri gibi alanları da içermektedir. Müvekkillere stratejik seçenekler sunulur. İşlemlerinin muhtemel sonuçları veya devam eden yasal ve mevzuat uyumluluğuna ilişkin yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlanır. Sektör kapsamındaki yasal uygulamaların ticari işlemleri ne şekilde etkilediğine yönelik bilgi aktarılır.

Birçok hukuki anlaşma benzersizdir, yani, sektöre ve Türkiye’deki enerji piyasasına özel olarak oluşturulur. Örneğin; proje geliştirme çalışmaları, mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmeleri, atık boşaltım sözleşmeleri, dengeleme ve uzlaştırma işlemleri, enerji alım satımı, bağlantı ve sistem kullanım sözleşmeleri, emtia ticareti gibi…

Moroğlu Arseven; enerji piyasasıyla ilgili danışmanlık desteğinde Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biridir. Müvekkillere özellikle, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki hukuki engelleri ve teşvik engellerini aşma konusunda destek olur. Türkiye yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahiptir ve devlet, ülkenin güneş, hidroelektrik, rüzgar, gelgit, jeotermal ve biyo-yakıt gibi kaynakların dâhil olduğu yenilenebilir enerji portföyünün büyümesini aktif olarak teşvik etmektedir. Türkiye’de bu konuya verilen önem, yerel yenilenebilir kaynakların bolluğu ve enerji verimliliği konusunda süregelen global destek; ülkede yenilenebilir enerji pazarının büyümeye devam edeceğini göstermektedir.

Moroğlu Arseven düzenli olarak, enerji tasarrufu portföylerinin satışında veya alımında yer alan müvekkillere tam kapsamlı destek sunar. Desteğin sınırları; hukuki incelemeden lisans ve çevresel sorunlara, finansal yapılanmaya, Özel Amaçlı Araçların (SPV) kurulmasına, işletme haklarının, varlıkların veya hisselerin devredilmesine ve ilgili mevzuat açıklamalarına kadar uzanır.

Artan enerji talebi ve enerji taşıma merkezi olarak Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumu Türkiye’yi, cazip bir yatırım seçeneği haline getirmektedir. Bu koşullar çerçevesinde Moroğlu Arseven; enerji sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren müvekkillerine, her müvekkilin özel ihtiyaçlarına ve alt sektör özelliklerine göre gereken hukuki ve stratejik desteği sağlar, bu konuda yetkin ve deneyimlidir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık desteği verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteği ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Enerji, altyapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkiller, Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibinden; tam kapsamlı ve entegre destek alırlar. Bu kapsamda konuyla ilgili uzmanlar uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil edilir. Danışmanlık kapsamında; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmek de yer alır. Enerji üretimi ve dağıtım lisansı hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu çalışmalara bir örnektir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi enerji, altyapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarında destek olur. Dava takibi, danışmanlık, uyuşmazlık çözümleri de destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturma, koruma ve ticarileştirme aşamalarında yardımcı olur.

Teknoloji transferi, lisanslama, akıllı şebeke ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konuları hakkında danışmanlık desteği vermek bu alandaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Moroğlu Arseven yeni teknolojilere yönelik patent ve tasarım korumaları konusunda da deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven; enerji, altyapı hizmetleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere; birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve yenilenebilir enerji sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.