COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 1 Nisan 2020 tarihli yazısı ile (“Duyuru”), Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) yazısına atıf yaparak, tüm şirketlere sermaye şirketlerinin özkaynaklarını koruması ve kâr dağıtımının sınırlanmasına ilişkin duyuru yaptı.

28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 13/5 gereğince, Bakanlık, herhangi bir sebeple, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, Bakanlık yazısı uyarınca, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında;

  •  Geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • 2019 yılı net dönem karının en fazla %25’inin dağıtılması ve
  • 2020 yılında yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi
    hususları talep edilmiştir.

Buna göre, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren, sermaye şirketleri, 2020 yılı içinde gerçekleştirecekleri genel kurul toplantılarında bahsi geçen sınırlama taleplerini gündeme almak ile yükümlüdürler. Sınırlama kamunun iştiraki olan şirketler bakımından uygulanmayacaktır.

Duyuru’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz..