Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (“Müdürlük”) Parasal Yetkileri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 13 Şubat 2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Müdürlük teşkilatında ihalelere ilişkin parasal yetkilerin belirlenmesi ve Kamu İhale Kanunu’nda yer alan istisna kapsamında Kamu İhale Kurumu (“Kurum”) tarafından uygun görüş verilen ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde, Müdürlük tarafından doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçların temini için yapılacak mal ve hizmet alım ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Yönetmelik, ihale komisyonlarının kurulması ve çalışma esaslarını, yaklaşık maliyet hesaplamasına ilişkin ilkeleri, ihale usulü ve ihale dokümanlarının hazırlanmasını, ihaleye katılım esaslarını, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi sürecini ve ihale sonucunda sözleşme imzalanmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Yönetmelik kapsamında ele alınan başlıca esas ve usuller aşağıdaki gibidir:

  • İhale yetkilisi, ihale komisyonu ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler Yönetmelik’te detaylı şekilde düzenlenmiştir.
  • Uygulanacak ihale usulleri Yönetmelik’te açık ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ise Yönetmelik’te belirtilen hallerde mümkündür. Yönetmelik kapsamında olup doğrudan teminle yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı ile Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.
  • İhale dokümanının içeriği ve hazırlanması ile idari ve teknik şartnameler ve sözleşme taslağının içeriği ve hazırlanmasına ilişkin kurallar Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
  • İhaleye katılım kuralları Yönetmelik’te belirlenmiştir. Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin belirlenmesi Müdürlük’ün yetkisindedir. Ancak, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal/hizmet alımı ihalelerinde, isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenmesi zorunludur.
  • Tekliflerin sunulması, geçerlilik süresi ve değerlendirilmesine ilişkin koşullar Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir. Tekliflerin eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde uyulacak esasların yanı sıra bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptaline ilişkin usuller de Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerek 21 Aralık 2013 tarihli, 25323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırmıştır. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan ve davet yapılmış ihaleler ise ilan ve davetin yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.