5 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/4 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) uyarınca, Avrupa Birliği’ndeki düzenlemeye benzer şekilde, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (“2002/2 sayılı Tebliğ”) yer alan pazar payı eşiği %40’tan %30’a indirilmiştir.

Bu kapsamda daha önce sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının ve tek alıcıya sağlama yükümlülüğü olması halinde alıcının dikey anlaşma konusu malları ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %40’ı aşmaması halinde, ilgili anlaşma 2002/2 sayılı Tebliğ’in sağladığı grup muafiyetinden yararlanabilmekteydi. Yeni düzenleme ile birlikte bu pazar payı eşiği %30 olarak uygulanacaktır.

Değişiklik Tebliği en çok pazar payı %30 ile 40 arasında olan teşebbüsleri etkileyecektir. Nitekim yeni düzenlemeden önce grup muafiyetinden yararlanmakta iken mevcut durumda 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamı dışında kalan anlaşmaların yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 Sayılı Kanun”) 5. maddesinde düzenlenen muafiyet şartlarına uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Aksi halde ise bu sözleşmelerin 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil etmesi sonucu doğabilecektir.

Ayrıca Değişiklik Tebliği uyarınca pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkan teşebbüsler, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki yıl boyunca da grup muafiyetinden yararlanabilecekler. Pazar payının başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’in üzerine çıkması halinde, grup muafiyeti pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca geçerli olmaya devam edecektir.

Bu değişiklik ile teşebbüslerin grup muafiyeti kapsamında olan tüm sözleşmelerini tekrar incelemeleri ve muafiyet kapsamı dışına çıkanları tespit etmeleri gerekmektedir. Yeni düzenlemeye uygunluk denetimi için tanınan süre 5 Mayıs 2022 tarihinde son bulacaktır. Bu süre, gerekli görülmesi halinde, Rekabet Kurumu nezdinde bireysel muafiyet başvurularının yapılması açısından da önem taşımaktadır.

Yeni düzenleme ile grup muafiyeti kapsamı dışına çıkan teşebbüs sayısına paralel olarak Rekabet Kurumu’na yapılacak bireysel muafiyet başvurularında ve dolayısıyla Rekabet Kurumu’nun iş yükünde de artış beklenebilecektir.