Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 30 Mart 2016 tarihinde aldığı 6193 sayılı kararı ile (“Karar”) elektrik piyasasında üretim faaliyeti gösteren kullanıcıların ve tüketicilerin elektrik dağıtım sistemine bağlantı koşullarını düzenleyen (i) Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması (ii) Tüketiciler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması ve (iii) Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişiler için Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması 30 Mart 2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması çerçevesinde getirilen değişiklikler uyarınca:

  • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin portföyündeki serbest tüketicilerin elektriğini kesmesine dair düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. Bundan böyle dağıtım şirketi tarafından serbest tüketiciye yapılan bildirimi izleyen sekiz günde kullanıcı ödeme yapmazsa, borçlar tüketiciden alınan teminatlardan mahsup edilecektir. Kullanıcının üretim faaliyeti yapan tüzel kişi olması halinde de mahsup işlemi uygulanacak; teminat gecikmiş borçları karşılamazsa tüzel kişiye kesme bildiriminde bulunulacak ve bunu izleyen sekiz günde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin sistemle bağlantısı kesilecektir.
  • Dağıtım şirketinin anlaşmadan kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devre, temlike veya rehine konu edebilmesi için Kurul’un onayını alması öngörülmüştür.
  • Taraflar için mevzuatın uygulanması, piyasa faaliyetleri ya da anlaşma ilişkisi nedeni ile sahip oldukları ticari öneme sahip bilgilerin gizli tutulması için gereken önlemleri alma ve hissedarları ve iştirakleri de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle bu bilgileri paylaşmama yükümlülüğü öngörülmüştür.
  • Kullanıcılar, teminat miktarı belirlenen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile anlaşma kapsamındaki sistem kullanma bedeline ilişkin ödeme yükümlülüklerinin teminatı için dağıtım şirketine teminat olarak nakit veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu verecektir.

Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması çerçevesinde getirilen değişiklikler uyarınca:

  • Taraflar arasında tesis sözleşmesi akdedilmeden önce, kullanıcının dağıtım tesisi niteliğindeki tesislerinin dağıtım sistemi ile bağlantısı sağlanmayacaktır.
  • Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüğünü yerine getiremeyen kullanıcının, mücbir sebep nedenlerini, mahiyetini, süresi ile bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeme durumunu engellemek adına aldığı önlemleri ve güncel durumu içeren raporu mücbir sebebin oluştuğu tarihi takip eden 30 gün içerisinde dağıtım şirketine göndermesi öngörülmüştür.
  •  Dağıtım şirketinin sisteme bağlantı için mali bir yükümlülük altına girdiği durumlarda, kullanıcıdan alınan teminatın, bağlantı yapılıp yükümlülükler yerine getirildikten sonra teminatın 30 gün içerisinde kullanıcıya iade edilmesi gerekliliği getirilmiştir.
  • Kullanıcının bağlantı yapılacak tesisin mülkiyetine ilişkin olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde anlaşma kendiliğinden sona erer ve dağıtım şirketinin uğradığı zararlar kullanıcı tarafından karşılanır.
  • Anlaşma kapsamında yapılacak bildirimler noter aracılığıyla yapılır. Dağıtım şirketi adres değişikliğini resmi internet sayfasında yayımlayarak bildirmekle, kullanıcı ise dağıtım şirketine değişiklikten itibaren 10 gün içerisinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Kurum’un 6193 sayılı 30 Mart 2016 tarihli Karar’ı 29686 sayılı 16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın ve Taslak Anlaşmaların tam metinlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.