5 Temmuz 2022 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yürürlüğe giren değişiklikler kapsamında, elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden kişilere, taahhüt edilen depolama tesisinin kurulu gücüne kadar rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verileceği; halihazırda lisans sahibi kişilere ise taahhüt edilen depolama tesisinin kurulu gücüne kadar kapasite artışına izin verileceği belirtilmiş ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından yönetmelikle düzenleneceğine yer verilmişti. Bu doğrultuda hazırlanan taslak düzenlemeler EPDK tarafından 19 Eylül 2022 tarihine kadar kamuoyunun görüşüne açılmıştı.

Böylelikle son hale getirilen taslak yönetmelikler uyarınca: Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 Tarihli ve 32018 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu değişiklik yönetmelikleri ile elektrik piyasasında depolama faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerle birlikte lisans tadilleri ve üretim tesisinin el değiştirmesine dair getirilen düzenlemelerden önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında önlisans başvurusunda bulunulması halinde aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:
 • Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranının azami 1 olması,
 • Başvuruların, rüzgar enerjisine dayalı başvurular için asgari 20 MWe, güneş enerjisine dayalı başvurular için ise asgari 10 MWe kurulu güçte olması ve 250 MWe’yi aşmaması,
 • Taahhüt edilen elektrik depolama kapasitesinin söz konusu elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranının asgari 1 olması,
 • Taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin başvuruya konu santral sahası sınırları içerisinde olması.
 • İşletmede bulunan üretim tesislerinden, elektrik depolama ünitesi kurmayı taahhüt eden elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, taahhüt ettikleri elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne kadar kapasite artışına izin verilir.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (“Lisanssız Yönetmeliği”) çerçevesinde kurulan lisanssız elektrik üretim tesislerinde depolama tesisi kurulabilir.
 • Lisanssız Yönetmeliği’nin 5/1(ç) bendi kapsamında tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabileceğine dair sınırlama kaldırılmıştır.
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilir.
 • Depolamalı elektrik üretim tesislerinde rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üniteler bakımından elektrik depolama ünitesinin işletmeye alınan kurulu gücü kadar kapasite işletmeye alınabilir.
 • Kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin belirlenen sürede işletmeye alınmaması halinde lisans iptal edilir.
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında yapılacak önlisans başvuruları için başvuruların değerlendirmeye alınması aşamasında, asgari sermaye ve teminat sunulmasına ilişkin yükümlülükler başvuru aşamasında aranmaz.
 • YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarlarının YEKDEM kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair hüküm kaldırılmıştır.
 • Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin unvan değişikliği, Kurul onayına tabidir.
 • İcra takibi sonucu üretim tesisinin satışının kesinleşmesi üzerine satışa konu üretim tesisini satın alan tüzel kişinin başvurması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde bu tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.
 • Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan tüm doğrudan veya dolaylı pay değişiklikleri pay devri istisnası kapsamına alınmıştır.
 • Lisans ve önlisans başvurularında talep edilen mekanik kurulu güç, elektriksel kurulu gücün iki katını aşamaz.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.