Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 28 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ikincil mevzuatı olan Yönetmelik, özellikle aşağıdaki düzenlemeleri ele almaktadır:

  • Hizmet sağlayıcının ve aracı hizmet sağlayıcının alıcılara bilgi verme yükümlülüğü: Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı (Hizmet sağlayıcılara ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan kişiler) kendilerine ait elektronik ortamda kurumsal kimlik ve iletişim bilgilerini bulundurmak zorundadır. Bulundurulması gereken zorunlu bilgiler her biri için Yönetmelik’in 5. maddesinde sıralanmıştır.
  • Aracı hizmet sağlayıcının hizmet sağlayıcıya teknik imkân sağlama yükümlülüğü: Aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı sunduğu hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgilerin, hizmet sağlayıcıya tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlamakla yükümlüdür.
  • İşlem rehberi bulundurma zorunluluğu: Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı, ana sayfasında ticari faaliyetine ilişkin teknik adımları, gizlilik kurallarını, müşteri ile arasındaki sözleşmeye erişime ilişkin esasları ve alternatif uyuşmazlık yöntemlerini gösteren işlem rehberini bulundurmakla yükümlüdür.
  • Siparişe ilişkin esaslar: Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı, siparişe ilişkin ayırt edici bazı bilgileri belirtmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ödenecek toplam bedeli, sipariş özetini ve sipariş özetini değiştirebilecek teknik imkanları kapsamakta olup, bu hususların tam listesi Yönetmelik’in 8. Maddesinde sıralanmıştır.
  • Veri korumasına ilişkin sorumluluk: Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, yaptııkları işlemler ve sundukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin, muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludurlar.
  • İspat yükümlülüğü: Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya aittir. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ticari işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde, ortaya çıkacak idari yaptırımlara ilişkin esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve uygulanır.

Son olarak, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar aşağıdaki hususlara ilişkin yükümlülüklerini 28 Kasım 2015 tarihine kadar yerine getirmekle yükümlüdür.

  • Alıcılara bilgi verme yükümlülüğü,
  • Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri
  • İşlem rehberi bulundurma zorunluluğu
  • Siparişe ilişkin esaslar

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.