2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Buna göre, tedarikçinin ve satıcının yükümlülükleri belirlenmiştir. Tedarikçi ve satıcının Yönetmelik uyarınca esaslı yükümlülükleri özetle aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmelik uyarınca tedarikçinin en temel yükümlülüğü piyasaya arz edilen ürünlerin doğru şekilde etiketlendirilerek Yönetmeliğe ve ilgili uyum tebliğlerine uygun hazırlanmış ürün bilgi formlarının bedelsiz olarak sunulmasıdır.

Tedarikçi, ürün bilgi formunu basılı olarak satıcılara sunmak yerine belirtilen hususları ürün veri tabanına girerek ya da kendi internet sitesi üzerinde sunarak da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Her halükârda, satıcının talep etmesi halinde, tedarikçi ürün bilgi formunu basılı olarak temin etmekle yükümlüdür.

  • Tedarikçi ayrıca temin ettiği etiketlerin ve ürün bilgi formlarının doğruluğunu sağlamakla ve bunların değerlendirilebilmesi için gerekli teknik dosyayı ibraz etmekle yükümlüdür.
  • Etiketin ürün ambalajına basılıp basılmayacağı uygulama tebliğleri ile belirlenir.
  • Satıcı ise, yaptığı tüm satışlarda ürünün etiketini görünür bir biçimde teşhir etmekle ve ürün bilgi formunu satış noktasında müşterilerin erişimine açık bulundurmakla yükümlüdür.

Ürünün etiketi ve/veya ürün bilgi formunu bulunmadığı takdirde, satıcı tedarikçiden etiketi ve/veya ürün bilgi formunu talep eder. Eğer ürün bilgi formu, ürün veri tabanında veya tedarikçinin internet sitesinde sunulduysa, satıcı, sunulan ürün bilgi formunun bir örneğini indirir veya çıktısını alır.

  • Tedarikçi ve satıcı yapacağı görsel reklamlarda ya da teknik tanıtım malzemelerinde yer verilen etikette, ürünün enerji sınıfına ve mevcut enerji sınıfı aralığına atıfta bulunmalıdır. Bununla birlikte, herhangi bir uyumsuzluk halinde, yetkili kuruluşlarla iş birliği yaparak acilen uyumsuzluk durumunu düzeltmek için faaliyet göstermelidir.
  • Hem tedarikçi hem satıcı ürünün enerji tüketimine ilişkin müşteriyi yanlış yönlendirebilecek veya yanıltacak etiketler, işaretler, simgeler veya ibareleri ya da taklit etiketleri temin veya teşhir etmemelidir.

Yönetmelik’te ayrıca, enerji ile ilgili ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolünün Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre sorumluluk alanlarında bulunan ürün gruplarına göre yetkili kuruluşlarca yapılacağı düzenlenmiştir.

Ürünlerin piyasaya arzının, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulünün, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırması usulünün uygulama tebliğleri aracılığıyla belirli enerji ürünleri gruplarına özel olarak, ilgili yetkili kuruluşların denetimine tabi biçimde düzenleneceği Yönetmelik’te ayrıca belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Yönetmelik ve uygulama tebliğlerine aykırı davranışlar halinde 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Buna göre, ihlal edilen hükme göre 4.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası doğabileceği öngörülmüştür.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.