İçeriğe Geç

Türkiye, ticari olarak işlemeye uygun yaklaşık 60 farklı metal ve minerale sahip olup, maden çeşitliliği açısından dünyadaki ilk on ülke arasında yer almaktadır. Türkiye’nin madenleri ve madencilik hakları devlete aittir, arama ve işletme hakları, kullanım bedeli karşılığında ruhsatla devredilmektedir. Bu kaynaklar arasında diğer doğal ürünlerle birlikte metalik mineraller, endüstriyel mineraller, doğal taşlar, ferro alaşımlar, nadir elementler ve gübreler bulunmaktadır. Moroğlu Arseven, müvekkillerine büyük yabancı medya kuruluşlarına sağladıkları içeriklerin Türkiye’de karşılaşabileceği yasal sonuçlar ve riskler hakkında danışmanlık verir; küresel ortamda gerçekleşen olaylara getirdiği yerel yorumlar, özellikle medya alanında faaliyet gösteren müvekkiller için çok faydalı olmaktadır.

Türkiye ham madde ihtiyacının önemli bir kısmını kendi doğal kaynaklarından karşılamakta, belirli bir kısmını da ihraç etmektedir. İhracat; son yıllarda başta Çin, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan’a olmak üzere istikrarlı bir şekilde artmıştır. Türkiye’nin en önemli doğal rezervleri arasında altın, bor, bakır, mermer ve traverten yer alır.

Türkiye’de doğal kaynaklar ve madencilik sektörleri, liberalizasyona ve hukuki reformlara olumlu cevap vermiştir. Bu reformlar; belirli vergi ve gümrük vergisi muafiyetlerini, bazı projeler için önemli vergi indirimlerini ve bazı projelerde de tam muafiyeti içermekteydi. Bununla birlikte, bu teşviklerin anlaşılması karmaşık bir süreç içerir. 

Moroğlu Arseven; karmaşık ve yenilikçi projelere danışmanlık verir. Söz konusu sektörlere; mevzuata ilişkin, stratejik, ticari ve teknik yönlerde ve uluslararası ticaret ve emtia fiyatlandırmasına yönelik öneriler sunar. Bu alanda son derece deneyimlidir. Müvekkilleri yasal zorluklara karşı yönlendirir ve sözleşme müzakerelerinde rehberlik eder. Mevzuata ilişkin konularla mücadele ederek, vergi ve yatırım teşviklerini izlemeye alır.

Müvekkiller; maden tetkiki, arama, çıkarma ve işleme, proje geliştirme, proje finansmanı ve destekleyici işletmeler de dahil tedarik zincirinin her alanında danışmanlık alırlar. Moroğlu Arseven; gerekli lisanslama, çevre, imar, kiralama, imtiyaz, atık yönetimi ve diğer yasal izinleri almaları konusunda müvekkillere yardımcı olur.Moroğlu Arseven, sektöre hakim Türk müvekkilleri temsil etme konusunda önemli ölçüde deneyim sahibidir. 

Bununla birlikte, uluslararası müvekkiller de bu deneyimden yararlanırlar. Çünkü; farklı büyüklüklerdeki bu yabancı müvekkiller, söz konusu deneyimden kaynaklanan benzersiz bir danışmanlık desteğiyle; yerel hükümleri ve uygulamaları anlayıp, izleyebilmektedirler.

Bu sektörler aynı zamanda, küresel ticaretten kaynaklanan konular başta olmak üzere, birçok sınır ötesi ortak girişim veya proje anlaşması ile küresel bir dinamiğe sahiptir.

Moroğlu Arseven; düzenli olarak proje planlama, satma veya satın alma konularında müvekkillere danışmanlık sunar. Desteğin sınırları; kurumsal, lisans ve çevresel sürdürülebilirlik konularının hukuki incelemesinden, sağlık ve güvenlik, finansal yapılanma, SPV’lerin oluşturulması ve işletme haklarının, varlıkların veya hisselerin devredilmesine kadar uzanır. Her anlaşma dikkatli bir şekilde oluşturularak, anlaşmaya dahil tüm varlık, mal, coğrafya ve yatırımcılar anlaşmaya uyacak şekilde uyarlanmaktadır.

Moroğlu Arseven; metalurji sektöründeki müvekkillerine; üretimden ihracata kadar uzmanlığa dayalı bir danışmanlık sunar. Metalurji sektörüne verilen destek; ergitme, rafinaj, alım satım ve yarı işleme konularını kapsamaktadır. Moroğlu Arseven ekiplerinden üretim sürecinin her aşamasında destek alan müvekkillere, sektöre özel sözleşmeler, düzenlemeler ve ticari uygulamalar hakkında da özel bilgiler verilmektedir. Örneğin, elektrik ark ocağı tozu veya diğer atık imha düzenlemeleri hakkında satış ve satın alma anlaşmaları gibi.

Moroğlu Arseven; lityum, kobalt, nikel ve bakır madenlerinin kullanıldığı akü tedarik zinciri kapsamında, müvekkillerle yakın iş birliği içinde çalışır. Elektrikli araçların yanı sıra, yenilenebilir enerji ve şebeke depolama olanaklarının fazlalaşması ile bu alanlarda talep artışı beklenmektedir.

Moroğlu Arseven, değerli metaller ve yarı iletken malzemeler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki doğal kaynak, madencilik ve metalurji sektörlerine, mevzuat ile uyumluluk konusunda danışmanlık verir. Müvekkiller, uyuşmazlık süreçlerinde ve yasa yapıcı kurumlarca yürütülen soruşturmalarda Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Çevresel etki değerlendirmeleri, ürün yaşam döngüleri, tehlike teşhisi, atık yönetimi ve boşaltımı, geri dönüşüm, emisyonlar, kimyasallar, imar ve diğer çevresel düzenlemeler bu kapsamda önemli rol oynamaktadır. Müvekkillerin öncelikle, süreçleri iyi anlamaları ve planlamaları sağlanırken, aynı zamanda hava, kara, su, iş hukuku ve kamu sağlığı hakkındaki yasa ve mevzuatlarla uyumlu olmaları temin edilir. İleriye dönük hukuki incelemeler ve risk analizi projeleri oluşturulur ve kapsamlı sağlık ve güvenlik denetimleri gerçekleştirilir.

Moroğlu Arseven; müvekkilere; Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteği ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, doğal kaynaklar, madencilik ve metalurji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Lisans ve sözleşmesel ihlaller hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi, doğal kaynaklar, madencilik ve metalurji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır.

Yeni teknolojilere ilişkin patent ve tasarım korumaları, Ar-Ge şemaları ve aynı zamanda lisanslama ve portföy yönetimi konuları hakkında danışmanlık desteeği bu kapsamda verlebilecek örneklerdir.

Moroğlu Arseven doğal kaynaklar, madencilik ve metalurji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve doğal kaynaklar, madencilik ve metalurji sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.