15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık tarafından 2015/17 sayılı Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu konulu Genelge (“Genelge”) yayınlanmıştır. Genelge’de 10. Kalkınma Planı ve 64. Hükümet Programında da hedeflendiği üzere Türkiye’de faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonun sağlanması için özellikle katılım bankacılığı ve katılım sigortacılığı alanlarının faizsiz finans sistemiyle paralel olarak geliştirilmesi amacıyla “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu” (“Kurul”) oluşturulmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir. Faizsiz finansın Türkiye’de finans sektörünü destekleyeceği ve finansal istikrarı güçlendireceği öngörülmekle birlikte Türkiye’nin uluslararası bir finans merkezi olma hedefine önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Genelge’de Kurul’un genel yapısı ve işleyişine dair açıklanan usul ve esaslar şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kurul, Hazine Müsteşarı’nın bağlı olduğu Bakan’ın başkanlığında aşağıdaki kurumlardan oluşacaktır.
  • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,
  • Maliye Bakanı Müsteşarı,
  • Hazine Müsteşarı,
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Müsteşarı,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,
  • Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü,
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı,
  • Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı.
 • Kurul, Kurul Başkanı’nın talebi üzerine yılda en az üç kere olmak üzere toplanacaktır.
 • Genelge kapsamında, Kurul’un ihtiyaç duyması halinde, alt kurul, komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma gruplarının oluşturulabileceği öngörülmektedir. Yukarıda sayılan ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek grupları ve özel sektör temsilcileri de Kurul toplantılarına çağırılabilecek, alt kurul, komite ve çalışma gruplarında yer alabilecektir.
 • İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülecektir.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.