Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkuller konusunda yaptığı değişikliklerin (daha fazla bilgi) devamı olarak gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde ihraççıların ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin değişiklikler öngörülmüştür. Bunun yanında, sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait olan ihraççılara kurul ücretlerinden iki yıl boyunca muafiyet tanınmıştır. Ayrıca, gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmeyen bağımsız bölümler artık projenin tamamlanması amacıyla yapılacak finansmanlar çerçevesinde teminat olarak gösterilebilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (VII-128.2b) (“Değişiklik Tebliği”) 7 Mart 2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği’nde öngörülen başlıca önemli yenilikler aşağıdaki gibidir:

 • Sermayelerinin %51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılar tarafından ödenecek kurul ücretleri, ihraç değerinin %0.2’si yerine iki yıl boyunca %0 olarak uygulanacaktır.
 • Gayrimenkul projesinin tamamlanması amacıyla yapılacak diğer finansmanlar için, gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmeyen bağımsız bölümler teminat verilebilecektir. Bununla birlikte, gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin aşağıdaki işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır:
  • Tasarruf edilmesi
  • Rehnedilmesi
  • Teminat gösterilmesi
  • Kamu alacaklarının tahsili dâhil haczedilmesi
  • İflas masasına dahil edilmesi ve
  • İhtiyati tedbir kararı verilmesi
 • Kullanımı ancak bütünü tamamlandığında mümkün olan yapılarda yer alan bağımsız bölümlerin ancak tamamının gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilebileceği düzenlenmiştir. TOKİ, İller Bankası ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ihraççı olduğu veya bunların tamamen veya kısmen sahip olduğu arsa ve arazilerin gayrimenkul projesine konu edildiği ihraçlar bu kuralın dışında bırakılmıştır.
 • Gayrimenkul projesine ilişkin edimlerin yerine getirilememesi veya yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması hâlinde, gayrimenkul sertifikası sahipleri tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri çerçevesinde bir gayrimenkul sahipleri toplantısı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu toplantıda, toplantı nisabı aranmamaktadır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile aşağıdaki kararlar alınabilir:
  • Projenin üçüncü kişilerce tamamlatılması,
  • Bloke edilen fonun ve ihraca konu olduğu halde tamamlanmayan kısmın satılarak bedelin sahip olunan gayrimenkul sertifikaları nispetinde yatırımcılara iadesi.
 • TOKİ, İller Bankası veya bunların bağlı ortaklıklarının ihraççı olması durumunda uygulanacak muafiyetlerin kapsamına TOKİ ve İller Bankası’nın iştirakleri de dahil edilmiştir.
 • Sermayelerinin %51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılarca gerçekleştirilecek gayrimenkul sertifikası ihraçları için Kurulca aranan şartlardan talep üzerine muafiyet verilebilir.
 • Tali edim ifa süresi bitiş tarihi itibariyle satılamayan bağımsız bölümler için, ihraççı tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelerde değerleme raporunda tespit edilen değer değil, gayrimenkul sertifikaların vade tarihinden önceki üç aylık dönemde borsada oluşana ağırlık ortalama fiyatların ortalaması esas alınacaktır.
 • Projelere ilişkin fizibilite raporları ve inşaat ilerleme raporları değerleme kuruluşları yerine yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanacaktır.
 • Kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında gayrimenkul sertifikaları ihraç edebilecek ihraççıların kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda İller Bankası ve TOKİ tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler, belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerden İller Bankası tarafından garantör olunanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Madde 6/5(ç) uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler de Tebliğ kapsamındaki şartlara tabi olarak kentsel dönüşüm amaçlı projeler için gayrimenkul sertifikası ihraç edebilirler.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.