9 Ağustos 2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklik ile Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketlerin, limited şirketlerin ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kar payı dağıtımında, dağıtılacak kâr payı avansının hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği uyarınca;

  • Kar payı avansı ödemelerinde, ortaklara artık payları oranında değil, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde alınarak ödenecektir.
  • Kar payı avansı ödemeleri, kardan imtiyazlı paylara imtiyazları dikkate alınarak ödenecektir.
  • Yönetim organı üyelerinin kar payı alamayacağına ilişkin kuralının, yönetim organı üyelerinin aynı zamanda şirkete ortak olması durumunda uygulanmayacağına ilişkin hüküm getirilmiştir.
  • Şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtımına karar verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması halinde, zararın mahsubunda artık genel kanuni yedek akçeler kullanılamayacak, sadece serbest yedek akçeler kullanılabilecektir.
  • Dağıtılacak kar payı avansının hesaplanmasında, imtiyazlı pay sahipleri için ayrılacak tutarlar dikkate alınmayacak; sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen kişiler için ayrılacak tutarlar dikkate alınmaya başlayacaktır.
  • Kar payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo güncellenmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.