7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede;

Kefalet senetleri kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılmıştır.

Kamu Kurumları tarafından alınacak hizmetlere ilişkin yapılacak ödemelerin tavanının tespitine yönelik ön onay mekanizması getirilmiştir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; duruma göre Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından halihazırda alınan uygun görüşün ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsaması öngörülmüştür.

Ders kitaplarına yönelik kamu ihalelerinde belli istekliler arasında ihale usulü benimsenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve ilgili öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuz kitaplara ilişkin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak mal ve hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiş olup, tam metne bu linkten ulaşabilirsiniz.