23 Mart 2012 tarihli Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 6 Aralık 2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile yapılan değişiklikler ile doğal sit alanlarındaki koruma amaçlı imar planlarının hazırlanma ve yürürlüğe konma süreçleri yeniden düzenlenmiştir. Kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler bakımından ise sit alanı bütününde imar planı yapma ve etaplanma şartı kaldırılmıştır.

Yönetmelik çerçevesinde, doğal sit alanı olarak ilân edilen alanlarda her ölçekteki planın uygulamasının duracağı düzenlenmektedir. Değişiklik Yönetmeliği kapsamında getirilen yeni hüküm ile:

  • 1. Derece doğal sit alanı iken Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak,
  • 2. ve 3. Derece doğal sit alanı iken Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak

ilân edilen alanlarda, yeni statüler için belirlenen ilke kararlarına aykırı olmamak şartıyla, yeni koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarının geçerli olacağı öngörülmüştür.

Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar üç ay içinde Bölge Komisyonu tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan geçiş dönemi koruma esasları uygulanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onaylandığı geçiş dönemi koruma esasları uygulandığı sırada, ilgili idarelerin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlama ve il müdürlüklerine sunması için öngörülen süre ise değişiklikler kapsamında 18 aydan 3 yıla çıkarılmıştır. Bu süre, gerekçeli olmak kaydıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunu tarafından uzatılabilecektir.

Ayrıca, koruma amaçlı imar planlarının doğal sit alanının bütünlüğünü kapsayacak şekilde ve etaplar halinde yapılmasını öngören düzenleme altında kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için sit alanı bütününde imar planı yapma ve etaplama şartı aranmayacağı da ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu değişiklikler 6 Aralık 2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.