Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Yönetmelik, 15 Ekim 2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile 30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Genel olarak Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesini ve değerlendirilmesini, bu kuruluşların yetkilendirilmelerini, denetlenmelerini ve nihayet sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yeni Yönetmelik kapsam bakımından sadeleştirilmiştir. Bu doğrultuda yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinde yer bulan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (“UYÇ”) ve kapsamını belirleyen ayrı bir yönetmelik, 19 Ekim 2015 tarihli 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurum tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme işlemlerini ulusal yeterlilikleri kullanarak yapacakları Yönetmelik’in 4. maddesinde öngörülmüştür. Aynı fıkranın devamında, Kurum’un izin vermediği veya yetkilendirmediği hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşun ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav veya herhangi bir ad altında belgelendirme yapamayacağı düzenlenmiştir.

Yetkilendirmeye ilişkin şartlar ise genişletilmiş bir çerçevede 6. Madde kapsamında düzenlenmiştir. Eski yönetmelikte UYÇ’ye ve uluslararası standartlara referansta bulunulurken, yeni düzenlemede yetkilendirilecek kuruluşların özellikleri detaylı bir şekilde, 22 bent halinde sıralanmıştır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu sıfatını kazanmak için, öncelikle Kurum’a ön başvuruda bulunulur. Akabinde, akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar Kurum’a yetkilendirme başvurusunda bulunur. Kurum tarafından başvuru dosyasının tetkiki ve denetimi sonucu ortaya çıkan değerlendirmeler Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesinin uygunluğuna karar verilirse ilgili kuruluşla sözleşme imzalanır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesi, Kurum’un internet sitesinde yer alır.

Belgelendirme kuruluşları yıllık faaliyet raporlarını Kurum’a sunarlar. Yıllık plan dâhilinde Kurum tarafından yılda bir kez gözetim denetimine tabi tutulurlar. Kurum gerek görürse, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ilgili usul ve esaslara göre programsız denetim yapar veya yaptırır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından sınavlar sonucunda belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Belgelendirilmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için Europass Sertifika Eki düzenlenir ve ilgili veri tabanına Kurum tarafından yüklenir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri, Europass Sertifika Eki’ni veri tabanından kendileri indirebilecekleri gibi, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan da talep edebilirler.

Yönetmeliğin devam hükümlerinde ise, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşların yetkilerinin askıya alınması ve kaldırılması ile ilgili durumlar ayrı bentler halinde sayılmıştır. Bu konuda öne çıkan bir nokta olarak, yetkinin sınırlandırılması veya kaldırılması kararları, ilgili kuruluşun yetkilendirildiği bütün ulusal yeterlilikleri kapsayabileceği gibi sadece buna neden olan ulusal yeterlilik için de uygulanabilecektir.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.