Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 16 Ekim 2015 tarihli, 29504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 6 Ağustos 2004 tarihli 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Genel itibarı ile mülga yönetmeliğe benzer hükümler öngörülmekle birlikte üye seçiminde Kurul Başkanı’na getirilen sınırlandırmalara yer verilmesi ve kararların elektronik ortamda saklanmasına ilişkin olarak getirilen değişiklikler yeni Yönetmelik’te dikkat çeken hususlardandır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”), sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü (“TPI”) tarafından verilen kararlara yapılan itirazları incelemekte ve bu kararlara konu uyuşmazlıkları Enstitü nezdinde nihai olarak sonuca bağlamaktadır.

Kurul kararları, maddi hata hali hariç olmak üzere Enstitü nezdinde nihai niteliktedir. Kararlarda maddi hata tespiti halinde, itiraz sahiplerinin talebi üzerine bu yöndeki iddialar on beş gün içinde karara bağlanmaktadır. Kararlara karşı, görevli ve yetkili mahkemede dava ikame edilmesi mümkündür.

Yeni Yönetmelik’te Türk Patent Enstitü Başkanı’nın gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından biri veya her ikisini kendilerine bağlı ve sınai mülkiyet haklarının ayrımı esasına göre oluşturulan birim kararlarının incelendiği kurullarda kurul başkanı olarak görevlendirebileceği öngörülmektedir. Bu durum Kurul kararlarının ilgili birimin uzmanlık ve yönetimi kapsamında verilmesini sağlamaktadır. Oysaki önceki yönetmelikte başkan yardımcılarının hangi kurullarda görevlendirileceğine ilişkin bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

Öte yandan, önceki yönetmelikte Kurul Başkanı’nın kuruldaki uzman sayısını artırabileceğini ve aynı konuda daha önce Enstitü kararına katılmış olanlardan görüş isteyebileceğini mümkün kılan hükümler yer almakta iken yeni Yönetmelik’te bu hususlara ilişkin herhangi bir hükme rastlanmamaktadır.

Yeni Yönetmelik’in getirmekte olduğu diğer bir değişiklik ise kurul kararlarının fiziki dosyalarda değil elektronik ortamda saklanacağının öngörülmesidir ki bu durum kararların ulaşılabilirliği ve daha sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve yönetmeliğin Türkçe metnine bu linkten ulaşmak mümkündür.