Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ödeme ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 7 Ekim 2023 Tarihi İtibariyle Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7 Ekim 2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ödeme ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dijital cüzdan hizmetinin sunulması da dahil olmak üzere birçok yeni düzenleme getirildi ve Avrupa Birliği Payment Services Directive 2 düzenlemesi ile paralel hale getirildi.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) birçok yeni düzenleme yapılarak Avrupa Birliği Payment Services Directive 2 düzenlemesi ile paralel hale getirildi. Bu kapsamda özellikle;

 • Dijital cüzdan hizmetinin sunulmasına dair esaslar,
 • Ödeme hizmet sağlayıcılarının altyapı sunması halinde taraflara eşit davranacağı ilkesi,
 • Kuruluşların işyerlerine dair bankalar ile paylaşacağı bilgilerin içeriğinin işyeri kodu, vergi kimlik numarası ve adı olacak şekilde düzenlenmesi,
 • Yeni başvurular ile ilgili süreçte değişiklikler,
 • Pay devri ile ilgili bazı kolaylaştırıcı değişiklikler,
 • Ödeme hizmet sağlayıcıların sunabileceği hizmetlerin genişletilmesi,
 • Servis modeli bankacılığı kapsamında arayüz sağlayıcı tanımına entegrasyon,
 • Zamanla yetersiz kalan bazı tutarlara ilişkin üst sınırlarda güncellemeler,
 • Ödeme ve elektronik para fonlarına dair yapılacak bazı hukuki işlemlere dair açıklığa kavuşturucu hükümler,
 • Organizasyon ve teminat yapısı gibi ilave finansal yükümlülük getirici hükümler,
 • Müşterilerin kartlı sistem kuruluşları (Troy, MC, Visa) arasında serbestçe seçim yapmasını sağlayıcı düzenlemeler getirilmiştir.

Yine aynı şekilde, Ödeme ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliğ”) ile de Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) yeni düzenlemeler yapıldı. Özetle;

 • Anonim ön ödemeli araç tanımı için parasal sınırlara ilişkin değişiklikler,
 • Yakın alan iletişimi tanımının getirilmesi,
 • Denetim izi kayıtlarına ilişkin düzenlemeler,
 • Bilgi sistemlerine ilişkin dış hizmet alım sürecinin yönetimi kapsamında veri gizliliği ve kritik bilgi sistemleri ve güvenliğe ilişkin eklemeler,
 • Bilgi sistemlerine ilişkin sınırlamalar,
 • Uzaktan iletişim aracı ile yürütülen süreçlerde kimlik tespitine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ve Değişiklik Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemeler aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Dijital Cüzdan Hizmetinin Sunulmasına Dair Esaslar Düzenlenmiştir.

Dijital cüzdan Değişiklik Yönetmeliği ile “müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracı” olarak tanımlanmıştır. Dijital cüzdan hizmetinin, sadece ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabileceği düzenlenmiştir. Dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun asgari olarak ödeme aracının ihracı ile sınırlı olacak şekilde ödeme aracının ihraç veya kabulü kapsamında faaliyet gösterebilmesi için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Öte yandan,

 • Dijital cüzdanın, işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanılması ve bu tür işlemlerde ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda, kuruluşun elektronik para ihraç etmek için elektronik para lisansına sahip olması;
 • Dijital cüzdanın işyerlerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde dijital cüzdana tanımlanmış olan başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının ihraç ettiği ödeme aracı doğrudan kullanılacak şekilde geçerli olması durumunda, kuruluşun ödeme emri başlatma hizmeti lisansına sahip olması gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile hangi iş modellerinin dijital cüzdan düzenlemelerine tabi olmadığı da detaylı şekilde ele alınmıştır.

Ödeme Hizmet Sağlayıcılarının Altyapı Sunması Halinde Taraflara Eşit Davranacağı İlkesi Getirilmiştir.

Ödeme hizmeti sağlayıcısının, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, aynı nitelikteki hizmetleri kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı ile diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına aynı şartlar ve imkanlar dahilinde ve aynı ücret politikası ile sunması gerektiği düzenlenmiştir.

Öte yandan,  başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının kontrolünü elinde bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetlerinin ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısını diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından avantajlı konuma getirecek şekilde, kendi müşterilerini kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısından hizmet almak üzere yönlendiremeyeceği veya zorlayamayacağı da düzenlenmiştir.

Özetle, müşterinin tercih ettiği kartlı sistem kuruluşuna[1] uyumlu olarak ödeme aracını ihraç etme sorumluluğu getirilmektedir. Mevzuattan doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel ve teknik makul gereklilikler sebebiyle oluşabilecek aksi uygulamalar kullanılabileceği de istisna olarak düzenlenmiştir.

Nitelikli Hizmetler Tanımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile nitelikli hizmetler, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu uyarınca ödeme hizmeti kapsamına girmeyen ancak bireysel bütçe yönetimi, fatura yönetimi, hesap doğrulama, ödemelere ilişkin hatırlatmalar gibi gerçek kişilerin mali durum ve finansal farkındalığını destekleyerek sunulan ödeme hizmetlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetler” olarak ifade edilmiştir.

Faaliyet İzni Alınması Sürecine İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi.

Yönetmelik ile belirlenen faaliyet izni evraklarına ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliğe ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi’nin (“TCMB”) yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde giderilmemesi halinde TCMB nezdinde başvuru yapılmamış sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, gerekli bilgi ve belgelere ilişkin olarak yeni eklemeler de yapılmıştır. Bu doğrultuda, şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az %33’üne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belgenin de sunulması gerekmektedir.

Faaliyet genişletme başvurusuna ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin TCMB yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde TCBM nezdinde faaliyet genişletme başvurusu yapılmamış sayılacaktır. Bu kuruluşların yeniden faaliyet genişletme başvurusunda bulunmak istemesi halinde faaliyet genişletmeye ilişkin süreç yeniden başlayacaktır.

Bazı Pay Edinim ve Devirleri TCBM İzninden Muaf Tutulmuştur. 

Kuruluşun nihai pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak kuruluş nezdindeki pay oranında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak şekilde aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleşen pay edinim ve devirleri TCBM iznine tabi olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu durumdaki pay devirlerinin kuruluşça öğrenilmesinin ardından on iş günü içerisinde TCMB’ye bildirilmesi gerekmektedir. Ancak TCMB’ye bildirilen pay edinim devirlerinde, TCMB’nin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması şartına sağlanmadığı tespit edilirse, devir işleminin durdurulmasını, işlemin tamamlanmış olması halinde eski duruma geri dönülmesini sağlayacak işlemlerin tesis edilmesini istemeye yetkilidir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcıların Sunabileceği Hizmetlerin Kapsamı Genişletilmiştir.

Yönetmelik ile bir kuruluşun, faaliyet izni başvurularında belirtilenlerden TCMB tarafından uygun görülenler ile sınırlı olmak üzere faaliyette bulunabileceği düzenlenmiştir.  Değişiklik Yönetmeliği ile Kuruluşlar aşağıda yer alan faaliyetlerde de bulunabilecektir:

 • Tüzel kişilere ilişkin olarak katma değerli hizmetler, gerçek kişilere ilişkin olarak nitelikli hizmetler,
 • Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler,
 • Faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların hizmetlerine ulaşması için müşteriye sunulan pazarlama ve ilgili finansal kuruluşun sistemlerine yönlendirme gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler,
 • Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin %1’i ile sınırlı olması şartı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararında belirtilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler.

Kredi Kullandırma Yasağı Üst Limit Arttırılmıştır.

Bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle gerçekleştirildiği ödeme işlemleri için müşterinin ilgili elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama miktarına dair üst limit belirlemekle yükümlü olduğu Yönetmelik ile belirlenmişti. Ancak Değişiklik Yönetmeliği ile üst limitler, işlem başına 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkartılmış; müşterinin ilgili elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama için 1.250 TL’den 2.750 TL’ye çıkarılmıştır. Öte yandan, faturanın son ödeme tarihinden itibaren 15 günlük son ödeme tarihi ise, 30 gün olarak değiştirilmiştir.  

Temsilcilere İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirilmiştir.

Temsilcilik ilişkisi sonlandırılan kişilere ilişkin Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birlik nezdinde ayrı bir liste oluşturulacağı ve  temsilcilik ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren beş takvim yılı boyunca bu listede yer alacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, TÖDEB listesinde yer alan kuruluşun ve temsilcinin işletme sahibi hakkında bilgiler, kuruluşun ticaret unvanı, adresi ve internet adresi; temsilcinin ise şahıs şirketleri de dahil olmak üzere MERSİS numarası, faaliyet alanı, adresi bilgilerinin de yer alacağı belirtilmiştir.

Denetim İzlerinin Oluşturulmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirilmiştir.

Değişiklik Tebliğ ile denetim izlerinin oluşturulmasına ilişkin olarak; denetim izi kayıt sistemi tekrar devreye alınana kadar gerçekleşen işlemlere ait denetim izlerinin, denetim izi kayıt sisteminin süreklilik hedefleri kapsamında tekrar devreye alındıktan sonra güvenliği ve bütünlüğü korunarak denetim izi kayıt sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Denetim izi kayıt sistemi durduğunda işlemlerin gerçekleşmeye devam ettiği durumlarda, gerçekleştirilen her türlü işlem için gerçekleştirilen işlemin yetkili kişiler tarafından mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını ispat etme yükümlülüğü kuruluşa ait olacağı düzenlenmiştir.

Bilgi Sistemlerine İlişkin Dış Hizmet Alım Sürecinin Yönetiminde Özen Yükümlülüğü Getirilmiştir.  

Kritik bilgi sistemleri ve güvenlik kapsamında alınacak ürün ve hizmetlerin Türkiye’de üretilmesi veya üreticilerinin ar-ge merkezlerinin Türkiye’de bulunması için azami özen gösterilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Bu tür sağlayıcıların ve üreticilerin Türkiye’de müdahale ekiplerinin bulunması şartı koşulmuştur. TCMB, kuruluşların kullanacağı güvenlik ürünleri ve diğer bilgi teknolojileri unsurları hakkında ilave şartlar belirlemeye yetkilidir.

Bilgi Sistemlerine İlişkin Sınırlamalarda Yurtdışı Veri Aktarımı için İstisna Getirilmiştir.

Ödeme işleminin taraflarından birinin (kendisinin veya hizmet sağlayıcısının) yurt dışında bulunduğu durumlarda kuruluş; verilerin yurt içinde saklanmaya devam edilmesi kaydıyla, sadece ödeme işleminin sorunsuz şekilde gerçekleşebilmesinin gerektirdiği kadarıyla sınırlı olmak şartıyla ve ölçülülük ilkesine uygun olarak ihtiyaç duyulan veriyi, ödeme işlemine ilişkin müşteriden gelen talep ya da talimata bağlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere yurt dışındaki ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

TCMB, yapacağı değerlendirme neticesinde ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyeceğine karar vermesi durumunda, söz konusu yurtdışı veri aktarımlarını durdurabilecek veya bunlara ilişkin ilave sınırlandırma getirebilecektir.

Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirilmiştir.

Değişiklik Tebliğ “Uzaktan İletişim Aracı ile Yürütülecek Süreçler” başlıklı madde 22’de birçok husus değiştirilmiş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrultuda getirilen temel düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Uzaktan kimlik tespiti için temin edilen belgenin ve belgede bulunan veri ve bilgilerin doğruluğunun esas olarak yakın alan iletişimi kullanılarak kontrol edilmesi, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögeleri, fotoğraf ve imza başta olmak üzere söz konusu belgenin ve belgede bulunan veri ve bilgilerin orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerinin yapılması ve belgenin ön ve arka yüzünün görsel ögeler yönünden kontrolü sürecinin kesintisiz bir şekilde kayıt altına alınması,
 • Yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulamanın herhangi bir nedenle yapılamaması halinde, söz konusu belgenin ve belgede bulunan veri ve bilgilerin doğruluğunun optik karakter tanıma, kart okuyucu veya Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) görüşü alınarak TCMB tarafından belirlenen diğer yöntemlerden en az birisi kullanılarak kontrol edilmesi, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögeleri, fotoğraf ve imza başta olmak üzere söz konusu belgenin ve belgede bulunan veri ve bilgilerin orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerin yapılması ve belgenin ön ve arka yüzünün görsel ögeler yönünden kontrolü sürecinin kesintisiz bir şekilde kayıt altına alınması,
 • Uzaktan kimlik tespitinin yapılabilmesi için biyometrik verilerin kullanımına ve sözleşme sürecinin uzaktan iletişim aracı ile yürütüleceğine ilişkin kimliği tespit edilecek kişinin onayının ve açık rızasının kayıt altına alınması,
 • Uzaktan iletişim aracı ile kurulacak sözleşmelerde, uzaktan kimlik tespitinin yapılmasının ya da müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesinin ardından, müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının, çevrim içi görüntülü görüşme ya da sözleşme ilişkisinin elektronik kanal üzerinden kurulmasının tercih edilmesi durumunda güçlü kimlik doğrulama yapılması sonrasında aynı elektronik kanal üzerinden alınması şarttır.

Diğer düzenlemeler

 • Yönetmelik ile unvan değişiklikleri TCMB’nin onayına tabi iken; Değişiklik Yönetmeliği ile bu durum TCMB’ye bildirime tabi kılınmıştır.
 • Kuruluş bünyesindeki risk yönetimi personelinin en az 1 tanesinin kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması şartı getirilmiştir.
 • Anonim ön ödemeli araç tanımı için “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde belirtilen parasal sınırlar altında kalma” eklemesi yapılmıştır.
 • Yakın alan iletişimi, “Elektronik cihazlar arasında iletişimi sağlamak için bu cihazların birbirine temas ettirilmesiyle veya yakın mesafede temassız olarak yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan manyetik alan üzerinden veri iletiminin sağlandığı kısa menzilli kablosuz bağlantı teknolojisi” olarak tanımlanmıştır.

Geçiş Hükümleri

 • Nezdinde bulunan ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrim içi erişim imkânı sağlamayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, gerekli izinleri alarak faaliyete geçmelerinin ardından en geç 6 ay içerisinde Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye bağlanma yükümlülüğü 31 Aralık 2025 tarihine kadar yerine getirilmelidir.
 • TCMB’ye faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup faaliyet izni değerlendirme süreci devam edenler, teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini, 30 Haziran 2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilecektir. TCMB, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.
 • Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti için TCMB’den izin almış kuruluşlar, Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer almayan ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesapları ile ilgili olarak teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini 30 Haziran 2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilecektir.
 • Dijital cüzdan kapsamına giren hizmetlere ilişkin gerekli lisanslar 7 Ekim 2024 tarihine kadar alınmalıdır.
 • TÖDEB, elektronik para kuruluşu tarafından müşteriye verilecek dekontun içermesi gereken asgari unsurları en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar belirleyecektir.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e bu linkten, Ödeme ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e bu linkten ulaşabilirsiniz.

[1] Değişiklik Yönetmeliği ile kartlı sistem kuruluşu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu madde 3/1(f) bendindeki tanıma atıf yapılarak “Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır.