Sermaye Piyasası Kurulu, uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi doğrultusunda Özel Durumlar Tebliği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ’inde değişiklikler yaparak, açıklanması gereken özel durumların kapsamı ve şartlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.1) ile Özel Durumlar Tebliği’nde (II-15.1a) değişiklik yapan Tebliğler 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan önemli değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • İhraçlar için özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün izahnamenin veya ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir. Tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan ihraççıların ise, onaylı izahnamenin geçerlilik süresi boyunca Özel Durumlar Tebliği’ne tabi olacakları düzenlenmiştir.
  • Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının da yaptığı işlemlerin kamuya açıklanmasına ilişkin hüküm eklenerek açıklama zorunluluğunu doğuran bir takvim yılı içerisindeki işlem tutarı 000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağı tarafından ihraççının halka arz edilen payları dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin kamuya açıklama zorunluluğu doğurması için gerekli tutar 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • İhraççıların kamuya açıklama yapmasının zorunlu olduğu hususların kapsamı genişletilerek, fon kullanıcıları da bu düzenleme kapsamına dahil edilmiştir.
  • Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarının yükümlülüğünün kapsamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu hükümler ile eşitlenmiş, yurt içinde tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıklar da aynı kapsam ile açıklama yükümlüğüne tabi tutulmuştur.
  • Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem görecek ortaklıkların, Özel Durumlar Tebliği’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin çeşitli hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.
  • Kurul’un gerekli görmesi durumunda Türkçe’nin yanı sıra başka dillerde de açıklama yapılması talep edebileceği düzenlenmiştir.
  • Özel durum açıklamaların kapsam ve özelliklerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürler ihraççının yönetim kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği’nde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimlerin, belirli şartlar altında sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından yapılabileceği öngörülmüştür.
  • Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine erişim sağlayan elektronik sertifikalarının hangi durumlarda iptal edilip hangi durumlarda iptaline son verileceğine ilişkin esasların Kamuyu Aydınlatma Platformu işleticisi tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.