Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasına ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik 29 Temmuz 2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yükümlü; aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri olarak tanımlanmıştır:

 • Bankalar.
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
 • Finansman ve faktoring şirketleri.
 • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.
 •  Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları.
 • Yatırım ortaklıkları.
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
 • Finansal kiralama şirketleri.
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
 • Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri.
 • Varlık yönetim şirketleri.
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
 • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
 • Spor kulüpleri.
 • Noterler.
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Madde 35/2 kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Yönetmelik uyarınca; yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (“MASAK”) gerekçeleri ve işlemin ertelenmesi talebi ile göndermelidir.

Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile MASAK’a gönderen yükümlüler işlem hakkında verilecek karar kendilerine MASAK tarafından tebliğ edilinceye kadar işlemi gerçekleştirmekten imtina etmelidir. İşbu süre, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçmeyecektir.

Şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergeleri haiz olması gerekmektedir.

Bakanlık’ça re’sen tespit edilecek veya yurtdışındaki muadil kurumlardan gelen talepler ışığında şüpheli işlemlere ilişkin verilen karar MASAK aracılığıyla yükümlülere tebliğ edilecektir.

Bakanlık’ın kararı elektronik tebligat hesabı olan yükümlülere elektronik olarak tebliğ edilecek olup, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.