Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) (“Değişiklik Tebliği”) 16 Nisan 2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği ile tahsil zamanaşımına uğraması nedeniyle kayıtlardan silinmesi gereken amme alacaklarına ilişkin uygulamanın usul ve esasları belirtilmiştir.

Buna göre;

  • Değişiklik Tebliğ’i ile amme borçlularına kolaylık sağlamak açısından vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin herhangi bir vergi dairesine başvurularak alınmasına imkân sağlanmıştır.
  • Değişiklik Tebliği ile amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemeyen alacakların zamanaşımına uğrayacağının altı çizilmiştir. Zamanaşımının kesilmesi halinde ise amme alacağının zamanaşımı süresinin hesabında, zamanaşımının kesildiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının başı esas alınacaktır.
  • Değişiklik Tebliği ile borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla zamanaşımının işlememesi hallerinde, zamanaşımı süresinin sebeplerin kalktığı gün bitiminden itibaren başlayacağı hükmü eklenmiştir.
  • Değişiklik Tebliği ile Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’e adli para cezalarının zamanaşımının tayininde adli para cezasına hükmedildiğine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği günün esas alınacağı ve sürenin bu günden itibaren işlemeye başlayacağı hükmü eklenmiştir. Adli Para cezalarının tahsiline ilişkin zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu’nun 68 maddesine göre 10 yıl olarak belirlenmekle, Değişiklik Tebliği ile zamanaşımı hesaplanırken TCK’nın ilgili maddesi ile birlikte durumun gereklerine göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri de dikkate alınarak yorum yapılması gerektiği açıklanmıştır.
  • Değişiklik Tebliği, iflasına karar verilmiş ve hakkında aciz vesikasının düzenlenmiş amme borçluları bakımından, tahsil zamanaşımını aciz vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren İcra İflas Kanunu’nda belirtildiği üzere yirmi yıl olduğu ve tahsil idarelerinin bunu göz önüne alarak işlem yapmaları gerektiğini açıklamıştır.
  • Yine Değişiklik Tebliği ile zamanaşımına uğramış olan amme alacaklarının kayıtlardan silinebilmesi hususunda açıklamalar yapılmıştır. Zamanaşımına uğramış olan amme alacaklarının kayıtlardan silinebilmesinin, bu konuda yetkili olan makamdan alınacak izne bağlı olduğu belirtilmiştir.
  •  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinin dışında başka kamu idareleri tarafından tahsil ve takip edilen ancak tahsil zamanaşımına uğramış alacakların terkin edilmesine ilişkin işlemler de tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.