Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca tapuda gerçekleştirilecek işlemler için çeşitli kolaylıklar getirildi. İpotek sözleşmesini resmi olarak kurma zorunluluğuna tabi olmayan istisnai kişilerin kapsamı genişletildi. Ayrıca, borç veya kredi sözleşmelerinin tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve tarafların bizzat talepte bulunmasına gerek olmaksızın tapuya tesciline imkan sağlandı.

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Torba Kanun uyarınca,

  • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. maddesinde ve
  • 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinde değişiklik yapılarak, tapuda gerçekleştirilecek işlemler için çeşitli kolaylıklar getirildi.

Değişiklik uyarınca, ipotek sözleşmesini resmi olarak kurma zorunluluğuna tabi olmayan istisnai kişilerin kapsamı genişletildi. Artık, kredi kuruluşları ve tarım kredi kooperatifleri de, müşterileriyle aralarında imzalayacakları bir adi yazılı sözleşmeyle ipotek sözleşmesi kurabilecek.

  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Bankalar,
  • Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri
  • Kredi kuruluşları ve
  • Tarım kredi kooperatifleri

tarafından açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmaz ipotek işlemleri de taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden tapuya tescil olunacaktır.

Tapu kaydı işlemlerinin hızlandırılması amacıyla getirilen Torba Kanun’un 20. maddesi uyarınca ise yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen, tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Haciz, satış şerhi gibi şerh ve beyan işlemleri ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilebilecek.

Torba Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.