Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“), 27 Mart 2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş ve 6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK“) görev ve sorumluluğunda bulunan telsiz cihazlarının güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda, hukuka aykırı olarak piyasaya arz edilen veya IMEI numarası da dâhil olmak üzere teknik özelliklerinde hukuka aykırı değişiklik yapılan modeller Yönetmelik kapsamı dışında tutulacak.

Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar denetim süreci tamamlanmış olmakla birlikte hakkında herhangi bir idari yaptırım uygulanmasına gerek olmayan cihazlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır. Denetim süreci 5 Mart 2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan cihazlar ise bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Denetim süreci bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanmamış olan cihazlara uygulanan işlemlerde ise lehe hükümler uygulanacaktır.

İnsan sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, tüketicinin korunması, çevre ve diğer kamu yararına ilişkin teknik düzenleme hükümleri ile Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin (2014/53/AB) temel gereklerine uygun olan cihazlar piyasaya arz edilir, piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur. Yazılı ve görsel basın, radyo ve televizyon, internet ve benzeri tüm uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla veya fiziksel olarak pazarlanan, reklamı yapılan, tanıtımı yapılan, satılan ve kiralanan bir cihaz piyasaya arz edilmiş sayılacak ve Yönetmelik kapsamına girecektir.

Cihaza ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmaması veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermemesi ya da belirli risklere veya risk kategorilerine ilişkin hükümler içermemesi halinde cihaz, referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan cihazın güvenliğine ilişkin Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal standartlara uygun olarak güvenli kabul edilir.

BTK, sorumlu olduğu cihaz ve sistemlerin gözetimini resen, ihbar veya şikâyet üzerine ve ayrıca planlı denetimler şeklinde gerçekleştirir.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde; ilgili mevzuat çerçevesinde cihazın teknik belgeleri, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura ve gerekli diğer bilgi ve belgeler incelenmek üzere talep edilebilir. İnceleme sırasında müteşebbis ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirilir.

Yönetmelik hükümleri ile ayrıca, iktisadi işletmecinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) çerçevesinde akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan veya ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde yetkili kuruluşlarca yetkilendirilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan uygunluğu gösteren belge ve test raporlarını ibraz etmesi ve Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu belge ve raporların da dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Denetlenen cihazın güvenli, teknik düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi ve herhangi bir idari yaptırım uygulanmaması halinde;

Test veya muayene masrafları ve ilgili diğer giderler Kurum tarafından karşılanır ve test veya muayene sonucu müteşebbise yazılı olarak bildirilir. İktisadi işletmeci, bu bildirimin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir.

İthalatçı veya dağıtıcı, cihazı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eder, piyasada bulundurur, cihazı teknik düzenlemesine, ilgili standartlara veya diğer mevzuata uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirirse imalatçı gibi sorumlu kabul edilir.

Müteşebbisin gerekli tedbirleri zamanında veya hiç almaması veya alınan tedbirlerin eksik veya yetersiz olması veya müteşebbisin tespit edilememesi halinde;

Cihazın piyasaya arzının durdurulması, piyasaya arzının engellenmesi, piyasadan çekilmesi, toplatılması, reklam ve teşhirinin durdurulması,

Distribütörlerin tedbirlerden haberdar olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması,

Tüketicileri cihazın riskleri konusunda uyarmak,

Uygun koşullar altında cihazın imha edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi, uygun ve gerekli tedbirler uygulanır ve kamuoyu bilgilendirilir.

Yönetmeliğin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.