3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”) ile Bakanlar Kurulu tarafından 29 Şubat 2016 tarihinde onaylanan Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın (“Anlaşma”) (Anlaşma hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz) bir gereği olarak iç koordinasyonu sağlamak ve Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde bir Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (“Kurul”) oluşturulmuştur.

Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlamak amacıyla; Kurul’un Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında çeşitli bakanlıklar, kurum ve kuruşlar ve derneklerin temsilcilerinin katılımıyla kurulduğu açıklanmıştır.

Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacaktır. Kurul’un çalışmalarına destek olmak üzere bir de Teknik Komite kurulacaktır.

Kurul ve Teknik Komite’nin çalışma usul ve esasları Kurul’un ilk toplantısında belirlenecek olup gerekli görüldüğünde toplantılara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilecektir.

Ayrıca Genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Kurul ve Teknik Komite’nin çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eş güdümün sağlanması için gereken her türlü destek ve yardımı sağlamaları talimatı verilmiştir.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.