6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı.

Tebliğ ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen belirli aykırılıklara uygulanacak idari para cezalarının hesaplanmasında gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğ uyarınca, gayrisafi gelir;

  • Bilanço esasına göre defter tutanlar bakımından, net satış hasılatı,
  • İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler bakımından, dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelir kalemlerinin toplamı,
  • Serbest meslek kazanç defteri tutanlar bakımından, indirimlerden sonraki kazancı içeren net hasılattır.

Bu kapsamda;

  • Ön ödemeli konut ve ön ödemeli devre tatil satışları bakımından, sipariş avansları hesabında kaydedilen veya kaydedilmesi gereken tutar,
  • İş ortaklığı ve adi ortaklıklar bakımından, ilgili finansal tablolarda yer alan ve faaliyet alanına göre belirtilen tutar veya tutarlar toplamı,
  • Sigorta şirketleri bakımından, sigorta branşına bağlı olarak hesap grubunda bulunan tutar veya tutarlar toplamı,
  • Bankalar bakımından, tüketicilerden elde edilen faiz/kâr payı gelirleri ile ücret ve komisyon gelirleri toplamı,
  • Finansal kiralama şirketleri bakımından, konsolide olmayan gelir tablosunda yer alan kiralama gelirlerinden finansman giderlerinin indirilmesi sonucu bulunan tutar ve
  • Finansman şirketleri bakımından, konsolide olmayan gelir tablosunda yer alan finansman kredilerinden gelirlerden finansman giderlerinin indirilmesi sonucu bulunan tutar

gayrisafi gelir tespitinde dikkate alınır.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, 16 Temmuz 2019 tarihinde 30833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.