Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği 12 Mayıs 2017 tarihinde 30064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca sınai hakların tescil süreçlerine ilişkin nihai kararları veren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 10 Ocak 2017’den itibaren geleneksel ürün adlarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) kararlarını da inceleyebilecektir.

Kurul en az iki uzman üye ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı’nı olmak üzere üç üyeden oluşur. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı kurul üyelerini seçer ve kurula başkanlık eder. Mülga Yönetmelik kapsamında bu görev Enstitü Başkanı tarafından yerine getirilmekteydi.

Mülga düzenlemeye paralel olarak Yönetmelik’te Kurul kararlarının toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacağı öngörülmüştür. Kural olarak Kurul itirazda bulunan tarafların talep ve gerekçeleri ile bağlı olmakla birlikte önemli ve ağır usul hataları ile itiraza konu kararı veren dairenin resen incelemesi gereken hususlar re’sen dikkate alınabilecektir.

Kurul kararları, maddi hata hali hariç olmak üzere Kurum nezdinde nihai niteliktedir. Kararlara karşı, görevli ve yetkili mahkemede dava ikame edilmesi mümkündür. Kararlarda maddi hata tespiti halinde, itiraz sahiplerinin talebi üzerine bu yöndeki iddialar bir ay içinde karara bağlanmaktadır.

Kurul’un, karara etki edecek bir konunun bekletici sorun yapılması hakkında ara karar verebileceği hususu da ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik’in metnine bu linkten ulaşmak mümkündür.