Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) (“Tebliğ”), 13 Şubat 2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ, Türkiye ile Avrupa Birliği (“AB”) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB’nin 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11.02.2015 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma” (“IPA II”) kapsamında öngörülen vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektedir.

Tebliğ, Türkiye ile AB arasında imzalanan sektörel anlaşmalar veya finansman anlaşmaları ile ve finansmanı AB veya Türkiye-AB ortak finansmanı ile karşılanan, AB tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş Sözleşme Makamları ile Birlik Yüklenicisi arasında imzalanan sözleşmeleri kapsamaktadır.

Tebliğ uyarınca;

 • Sözleşme Makamları, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından AB mali yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen kurum ve kuruluşlar,
 • Birlik Sözleşmesi, alt hibe sözleşmeleri ve IPA II faaliyetlerini finanse etmekte kullanılan dolaylı yönetim kapsamındaki görev dağılımı anlaşmaları dâhil olmak üzere ve IPA II yararlanıcısı veya IPA II yardımının gerçek ve tüzel kişileri tarafından eş finansmanı da içerecek şekilde Avrupa Komisyonu veya IPA II yararlanıcısı veya Birlik Sözleşmeleri ile ilgili hibe yararlanıcısı tarafından imzalanan herhangi bir sözleşme veya hibe sözleşmesi,
 • Birlik Yüklenicisi ise Birlik Sözleşmesi kapsamında hizmet veren ve/veya mal tedarik eden ve/veya iş yapan ve/veya bir işi yöneten gerçek ve tüzel kişiler

olarak tanımlanmıştır.

Tebliğ çerçevesinde Birlik Yüklenicilerine sağlanan vergi istisnaları aşağıdaki gibidir:

 • KDV: Birlik Yüklenicisi ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de kurulu bulunmayan Birlik Yüklenicilerinin Türkiye’de kurulu bulunan şubelerine, başvurularının ilgili makamca uygun bulunması halinde KDV İstisna Sertifikası verilebilir. Bununla birlikte; istisnaya hak kazanan bir Birlik Yüklenicisine mal teslim eden veya hizmet sunan veya iş yapan herhangi bir Tedarikçi, Tebliğde öngörüldüğü şekilde KDV’den istisna olarak teslim edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işlerle ilgili olarak yüklendiği KDV’yi indirme hakkına sahiptir.
 • ÖTV: KDV İstisna Sertifikasını haiz Birlik Yüklenicileri, ÖTV’ye tabi bir malı temin etmek istemeleri halinde söz konusu malın ÖTV ödenmeksizin tedarik edilmesi mümkündür.
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi: Birlik Yüklenicilerinden,
  • AB ülkeleri ile Türkiye dışındaki IPA II yararlanıcısı diğer ülkelerde mukim veya kurulu olan ve
  • Uygulanabilir bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine göre elde ettikleri kazancı Türkiye’de bir işyerine atfedilemeyen veya Türkiye’de mukim statüsünde bulunmayanların

Birlik Sözleşmesinin yürütülmesinden elde ettikleri gelir veya kazanç, gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Bu istisna, söz konusu kişilerin elde ettikleri gelir veya kazanca ilişkin olarak yapılan gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarını da kapsar.

 • Veraset ve İntikal Vergisi: Karşılıksız olarak transfer edilen mal ve/veya hak ve/veya sağlanan olanaklar ve/veya sağlanan fonlar, veraset ve intikal vergisinden veya bu vergi yerine ihdas edilecek vergiden muaf tutulacaktır.
 • Damga Vergisi: Aşağıdaki sözleşmeler ve münhasıran bu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar, damga vergisinden istisna tutulacaktır:
  • Birlik Sözleşmeleri,
  • Birlik Sözleşmelerinin; iş ortaklığı, eş yararlanıcı, konsorsiyum vb. şekillerde birlikte imzalandığı durumlarda her bir ortak ya da eş yararlanıcı arasında imzalanan sözleşmeler,
  • Birlik Sözleşmeleri kapsamında Birlik Yüklenicileri ile Tedarikçileri arasında imzalanan mal, hizmet alımı ya da iş sözleşmeleri,
  • Birlik Yüklenicisi ile çalışanları veya sözleşmeli uzmanları arasında imzalanan sözleşmeler.

Yukarıda sayılan sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemler, doğrudan bu sözleşmeler ile sınırlı olmak üzere harca da tabi değildir.

 • Özel İletişim Vergisi: Birlik Sözleşmesi kapsamında olan ve Birlik Sözleşmesi bütçesinden karşılanan özel iletişim vergisinin konusuna giren harcamalar, Birlik Sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere, özel iletişim vergisinden istisnadır.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi: Birlik Sözleşmesi kapsamında satın alınarak trafik sicili ile sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescil ettirilen kara veya hava nakil vasıtaları, Birlik Sözleşmesindeki süre ve şartlarla sınırlı olmak üzere motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır.
 • İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması: Birlik Yüklenicisi tarafından Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalat işlemleri, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisnadır. Bu istisna, sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından tedarik edilen eşya ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.