6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun’un 1. ve 4. maddeleri ile genç girişimcilere yönelik önemli istisnalar getirilmiştir. Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (“Gelir Vergisi Kanunu”) ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda (“Harçlar Kanunu”) değişiklik yapılarak genç girişimciler belli koşullar altında gelir vergisi ve harç ödemelerinden müstesna tutulmuştur. Söz konusu hükümler, Kanun’un yayım tarihi itibarıyla yürülüğe girmiştir.

Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk Lirası’na kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır:

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu maddedeki şartları taşıması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Bu istisna, Gelir Vergisi Kanun’un 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergileri kapsamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca Kanun ile Harçlar Kanunu’nun 85. maddesine yeni bir bent eklenmiştir. Buna göre, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan kişilere verilecek olan pasaportlar harçtan müstesnadır.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.