Türkiye, yenilikçi, teknolojik, ARGE odaklı, yüksek katma değer yaratan projeler için dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yakın zamanda uygulamaya giren proje-bazlı yatırım teşvik programını güncellemiştir.

Bu amaçla, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu teşviklerden, hükümetin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflerle uyumlu projeler ile Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar faydalanabilecektir.

Yatırımlara ilişkin yapılan değişiklik ve muafiyetlerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

 • %100’e kadar indirimli Kurumlar vergisi oranı,
 • %200’ü geçmemek üzere yatırım katkısı,
 •  Yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası,
 • Gelir vergisi stopajı teşviki,
 •  Gümrük vergisi muafiyeti,
 •  Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izini ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devri,
 • 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması,
 • İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanması,
 • Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz ve kar payı desteği ya da hibe desteği,
 • Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği,
 • Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması,

Belirtilen desteklerin Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması planlanmıştır.

Ayrıca, proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilecektir. İlaveten projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.

Son olarak, yatırımın devri halinde devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.

İlgili Kanunun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.