Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 30: 4 Ekim 2016

D-8 Menşe İspat Belgesi Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 8 Kapsamına Alınmıştır

20 Ara 2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, D-8 Menşe İspat Belgesi’ni, menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması konusunda usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 8 kapsamına dâhil etmiştir. D8 Gelişmekte Olan Ülkeler Teşkilatı, Bangladeş, Mısır, […]

Read More

Meyve ve Sebzeler ile Diğer Yüksek Talep Gören Mallar için Belediye Kontrol Sisteminin Kurulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

13 Ara 2016

Sebze ve meyveler ile diğer yüksek talep gören malların yeterli arz ve talebini sağlamak için kontrol ve denetim noktalarının kurulmasına ilişkin kurallar getirilmiştir. İlgili kurallara göre, belediyeler denetim noktaları kurmak, işletmek ve bunları teçhizatlandırmakla mükelleftir. Kontrol noktalarının öncelikli amacının […]

Read More

Biyobozunur Atık ve Maden Atığı Bertaraf Tesisleri Çevreyi Kirletici Etkisi “Yüksek Düzeyde” İşletmeler Kapsamına Alındı

30 Kas 2016

ürkiye çevre yönetmelikleri kapsamında getirilen yeni düzenleme ile biyobozunur atık ve maden atığı bertaraf tesisleri çevreyi kirletici etkisi “yüksek düzeyde” işletmeler kapsamına alındı. Bu kapsamda, artık anılan işletmeler de çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi olacak. 21 […]

Read More

Sağlık Sektörüne İlişkin PPP’lerde Yüklenicinin Performansını Denetleme Sisteminde Açıklık

16 Kas 2016

Türkiye’de tesis yaptırılması ve var olan tesislerin yenilenmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin performansının denetlenmesine dair hükümler açıklayıcı hale getirildi. Kanunun mülga hükmünde yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın yüklenicinin performansına ilişkin bir denetim sistemi kurabileceğine değinilmiş, ancak sistemin ana hatları […]

Read More

Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne İntikal Eden Kaydileştirilmiş Sermaye Piyasası Araçları Nedeniyle Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

2 Kas 2016

Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle başvuru yapan hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar 7 Eylül 2016 […]

Read More

Kamulaştırmanın Kapsam ve İşleyişinde Değişiklik

25 Eki 2016

Türkiye’de kamulaştırma gereksinim ve prosedürleri, kamulaştırmaya müsait taşınmazların kapsamını genişletecek, taşınmaz kamulaştırma antlaşmalarının içeriğine yönelik gereksinimleri ise daraltacak şekilde tadil edildi. Yapılan değişiklikler ile kamu tüzel kişilerine ve kamu kurumlarına ait taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak hakları, İç […]

Read More