Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı 20 Ağustos 2016 tarihli kanun (“Kanun”), 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde getirilen değişiklikler ile yatırım ortamının desteklenmesini amaçlamakta olup, bu kapsamda ticari işlemlerde taraf veya aracı olanların vergi kesintisi sorumluluklarına dair Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Kanun’un 9. Maddesi kapsamında Vergi Usul Kanunu’na vergi kesintileri ile ilgili getirilen bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kanun’un 9. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kesenlerin Sorumluluğu” başlıklı 11. Maddesine eklenen 7. Fıkra ile Bakanlar Kurulu,

  • Ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına,
  • Ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına,
  • Ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına,
  • Elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine,
  • Ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın,

vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili olacaktır.

Değişiklik ile Bakanlar Kurulu’nun internet üzerinden yapılan işlemlere aracılık edenlere vergi kesintisi yapma zorunluluğu getirebilmesi söz konusu olacaktır.

Ayrıca, Kanun’un 65. Maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Vergi Kesintisi” başlıklı 15. Maddesinde değişiklik yapılarak, Vergi Usul Kanunu’nun 11. Maddesine eklenen yeni 7. Fıkrada yer alan hususlar vergi kesintisi yapılacak ödemeler kapsamında sayılmıştır.

Yine Kanun’un 65. Maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi” başlıklı 30. Maddesinde değişiklik yapılmış ve Vergi Usul Kanunu’nun 11. Maddesine eklenen yeni 7. Fıkra kapsamındaki ödemeler dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisi yapılacak kazanç ve iratları arasına alınmıştır.

İlgili Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz