5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler mükelleflerin bilinen adreslerini, tebligat ve tebellüğ esaslarını ve elektronik yolla bildirim ve veri girişlerini kapsamakta olup, Maliye Bakanlığı’na sağlanacak bilgi ve belgelerin elektronik olarak aktarımına imkân sağlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Kanun’un 101. Maddesinde yapılan değişiklik ile mükelleflerin adres kayıt sisteminde (MERNİS) kayıtlı adresleri vergi konuları bakımından tebligata elverişli olan “bilinen” adresler arasında sayılmıştır. MERNİS adresi ile beraber mükellefin işe başlamada ya da adres değişikliğinde bildirdiği iş adresi, yoklama fişinde ya da ilgilinin rızasıyla yetkili memurlarca tutanakla tespit edilen adresleri de MERNİS adresi ile birlikte bilinen adresler arasında sayılmaya devam edilmiştir.
  • Kanun’un 102. Maddesinde yapılan değişiklik ile tebellüğ usullerinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre değişiklik öncesinde muhatabın imza ile ya da parmak basarak tebellüğ edebilmesi imkânı devam etmekte olup; artık muhatabın tebellüğden imtina etmesi halinde, posta memuru durumu tebliğ alındısı üzerine şerh düşerek evrakı tebliği yaptıran idareye geri teslim edecek ve tebliğ, imtina tarihinde yapılmış sayılacaktır. Yine madde ile mükellefe tebliğ edilemeyen belgelerin yeniden tebliğe çıkarılmasına dair usullerde düzenlemeler yapılmıştır.
  • İlan yolu ile tebliğ yapılabilmesine dair hükümlere ek iki koşul daha eklenmiştir. Muhatap yabancı memlekette ise, muhatabın bilinen adresi yoksa ilanen tebliğ yapılabilirken, artık muhatabın MERNİS’te kayıtlı adresi de yoksa, ya da başkaca sebeplerden tebliğ yapılamazsa, ilan yoluyla tebliğ yapılacaktır.
  • Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. Maddesinde yapılan değişiklikler ile Maliye Bakanlığı, Kanun’un 149. maddesine göre devamlı verilmesi gereken bilgilerin, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor, vb. belgelerin, internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak verilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler yapabilecektir. Aynı şekilde Maliye Bakanlığı da düzenlediği evrakı ve işlem sonuçlarını ilgililere benzer yollardan tebliğ edebilecektir.
  • Kanun’un 157. Maddesi’nde yapılan değişiklik ile mükelleflerin ikamet adresi değişikliklerini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. Yalnızca iş adreslerindeki değişiklikleri bildirmeleri yeterli olacaktır.

7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.